Ik hou van eenvoud.

En onze wereld is zo ingewikkeld geworden de laatste vijftig jaar. Ik zocht gisteren iets op, aangaande geneesmiddelen, in het KB 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 2 : Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (art. 141 tot en met 285) en bijlagen.

Geknipt en geplakt in arial narrow 12 in een word document: 168 bladzijden. Hoe is het in godsnaam mogelijk?

Dagelijks verschijnen dergelijke besluiten en wetten en dat is niet alles. Over medicamenten bij de dierenartsen is er nog: het KB van 23 MEI 2000. - Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. En 25 MAART 1964. - Wet op de geneesmiddelen. In die jaren bestonden nog korte titels.

vroedmeesterpadDe overheidstructuren zijn zo zwaar geworden, dat ze de wereld verlammen: de mensen in Europa zwemmen in de zuurkool.

De zelfstandigen zijn zoals de vroedmeesterpad: het mannetje draagt de eitjes gedurende de gehele incubatie: ge moet ze eens zien proberen te springen en op hun aangezicht vallen op You Tube. (voor alle duidelijkheid: de eitjes stellen de overheid voor)

---

De NGROD is ook een structuur die veel te groot geworden is voor de taak waarvoor ze is gecreëerd, d.i. ervoor zorgen dat 3000 a 4000 dierenartsen zich gedragen zoals het een dierenarts hoort. Punt. En geen instantie die u en mij om de haverklap met (absurde?) verplichtingen om de oren wil slaan.

Waarom dan zoveel verzet tegen een simpel e-mailadres?

Wordt IVDB niet een beetje obsessioneel, paranoïde? Nee!

De nadelen van dit e-mail adres terzijde gelaten, worden we geconfronteerd met een groter probleem: de wetten en regelgeving die via de normale wegen in het leven worden geroepen wegen al zeer zwaar door. En moest het slechts daarbij blijven! Maar als de personen die belast zijn met het toepassen van deze wetten en regels daarbovenop ook zelf hun korreltje zout willen toevoegen (= bijkomende instructies, bijkomende verplichtingen, bijkomende verbodsbepalingen), terwijl ze daarvoor niet eens bevoegd zijn als rechterlijke macht , dan wordt de soep te zout en volledig oneetbaar. Deze verplichting tot aanvaarden van een e-mail adres is volledig uit de lucht gegrepen en berust op geen enkele juridische basis, en is een mooi schoolvoorbeeld van wat er nu aan de gang is.

Dit fenomeen is niet uniek bij de NGROD, maar is algemeen: in de meeste administraties, FAVV op kop, gemeentebesturen, provincie, gewesten, gemeenschappen, Vlaamse milieu maatschappij, en noem maar op heerst een frenesie om alles, tot de kleinste evenementen in angstwekkende, nauwe paden te leiden.

We zijn dramatisch overweldigd door een astronomische regelgeving.

Als daarbij nog de bestaande regels een abusieve interpretatie krijgen, zoals art.12 van de Deontologie, dan zijn we nog een stap verder.

Art. 12
De dierenarts dient elk verzoek uitgaande van de organen van de Orde te beantwoorden, behalve in geval van ernstige redenen die onverwijld dienen medegedeeld te worden, of in geval van overmacht. Op elke gestelde vraag moet eerlijk en loyaal worden geantwoord.

Deze bepaling dient om, strikt in het kader van de bevoegdheden van de NGROD, de klachtendossiers vlot te laten verlopen.

Als ditzelfde artikel 12 nu aangewend wordt om alle tegenkanting uit de weg te ruimen, alle instructies, absurd of niet, te bekrachtigen, dan zijn we inderdaad een grote stap achteruit.

Een halt toeroepen aan het verplichte e-mail adres is een halt toeroepen aan een onhoudbare overweldiging van vrije beroepen, zelfstandigen door reglementering die ofwel zal aanleiding geven tot massaal stopzetten van activiteiten (zie curve aantal landbouwbedrijven), ofwel tot het volledig negeren van alle wetten en een retour naar totale anarchie

AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN IN BELGIË / WE STOPPEN ERMEE: PLANT UW PATATTEN ZELF!

grafiek

Het is overduidelijk dat de doelgroep voor deze plethora aan regels, te zoeken is bij de zelfstandige onderneming. Andere bevolkingsgroepen blijven buiten schot, zeer grote bedrijven, internationale bedrijven hebben hun verweermechanismen.

Dit maakt me al jaren zo ongemakkelijk, ik zie wat aankomen.

Nochtans dient men strikt objectief te blijven: deze overmatige regularisatiedrang wordt gedicteerd door lovenswaardige bedoelingen: een betere wereld, vooruitgang, verbeteren, vermijden van ongelukken.

Daarom ook is deze drang zo sterk. En is tegenkanting zo zwak: contestatie komt over als reactionair, egoïstisch, corporatistisch, individualistisch.

Nochtans kunnen de beste bedoelingen zorgen voor perverse effecten. Vooral de excessen, overschrijden van rode lijnen, te scherpe kanten zijn nefast: maar hoe kan men deze waarheid aan de man brengen? Hoe overtuigen we dat er iets fout gaat. De tegenargumentatie is steeds zeer sterk!

Soms helpt praten alleen niet.

Maar we kunnen er nu misschien iets aan doen: het ligt in ons bereik om dat kleine euvel, de opgelegde e-mail problematiek, te verhelpen. We zijn deze keer niet alleen.

Dat is de reden waarom IVDB MOMENTEEL zich focust op de NGROD. Een kleine overwinning in het domein van de verplichte e-mails is misschien een signaal om aan te geven dat de maat vol is, en dat weerstand tegenover verdere afkalving van vrijheden te verwachten is.

Ps. In deze periode waar resistentie tegen antibiotica aan de orde is, is waakzaamheid geboden. Doeltreffende maatregelen moeten we aanvaarden, maar verzwakkende administratieve lasten rond de antibioticaproblematiek kunnen we best missen.

Staken we het vuren? Gaan we rond de tafel zitten?

Mvg, Collega Henri Van Lierde.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Zoekertjes

DogID Online

DogID online - databank registratie honden.