Laatste nieuws

LIDMAATSCHAP IVDB 2019
Categorie: IVDB diensten

LIDMAATSCHAP IVDB 2019

Opgericht om weerwerk te kunnen bieden aan de nefaste gevolgen en nasleep van de dioxine crisis (administratieve overlast, verplichte certificiëring voor iedereen, etc.), nu uitgegroeid tot een vereniging die op alle podia waar de practici hun belangen te verdedigen zijn, aanwezig is.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand formuliertje in om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
Achternaam:
Voornaam:
  Inschrijven       Uitschrijven
 

Werkaanbiedingen

Mini Cv's

Lid worden

Lidmaatschap IVDB 2019

Contact

Adres van het IVDB Secretariaat
(Sinds 04/2009)

HEIDESTRAAT, 72
3500 HASSELT

T. 011 / 21 23 43

ma.-vr.:

09-12 u
14-17 u

zat.:

09-12 u

bullhornE-mail »

Brievenbus

Heb je een nieuwtje te melden? Een bericht dat iedereen aanbelangt?

Stuur ons een mailtje en we plaatsen deze info op onze brievenbus pagina!

IVDB brievenbus

Zoekertjes van en voor dierenartsen

bnr poll extern kapitaal

IVDB-DVK: dé dierenartsenvereniging in België voor jong en oud!

Waarom heeft u er alle belang bij om lid te worden van het IVDB?

  • Omdat uw dierenartsenbelangen onze grootste drijfveer zijn.
  • Omdat u kan rekenen op een gedreven, competente ploeg die uw belangen verdedigt: student diergeneeskunde, practicus Kleine Huisdieren, Grote Huisdieren, DMO,.. om het even!
  • Omdat het lidgeld bewijst dat het mogelijk is om voor een geringe bijdrage uw dierenartsenbelangen het best te verdedigen!
  • Omdat lidmaatschap bij het IV-DB/DVK ook wat kortingen oplevert bij verzekeringen en dergelijke
  • Een greep uit het palmares van het IV-DB maakt duidelijk, dat dit een beroepsvereniging is waar terdege rekening mee gehouden wordt.

Lees meer »

Nieuw Koninklijk Besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren

Einde juli, begin augustus 2016 (de exacte datum is nog niet gekend) wordt een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren gepubliceerd.

 

favv header imgs

newsletter
voor de dierenartsen

newsletter
pour les vétérinaires

federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen | agence federale pour la securite de la chaine alimentaire

05/07/2016

Version française en-dessous

NIEUW KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN DOOR DE DIERENARTSEN EN DOOR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DIEREN

Einde juli, begin augustus 2016 (de exacte datum is nog niet gekend) wordt een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren gepubliceerd. Het wordt 10 dagen later van toepassing. Dit KB vervangt het koninklijk besluit van 23 mei 2000*. Het zal het wettelijk kader moderniseren en heel wat administratieve vereenvoudigingen met zich meebrengen.

Dit nieuwe besluit heeft als doelstelling om het verbruik van antibiotica in het algemeen te verminderen en tot een voorzichtiger gebruik van antibiotica te komen in het kader van de problematiek van de antibioticaresistentie. Zo worden bijzondere voorwaarden opgelegd voor het gebruik van kritische antibiotica en moeten de gebruiksgegevens van antibiotica bij bepaalde diersoorten (varkens, vleeskalveren en gebruikspluimvee) verplicht geregistreerd worden.

Op 30 juni 2016 werd een convenant over de strijd tegen de antibioticaresistentie ondertekend tussen de Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en de Minister van Landbouw, Willy Borsus, enerzijds, en 16 betrokken sectororganisaties (veehouders, dierenartsen, diervoederindustrie, farmaceutische industrie, AMCRA, dierengezondheidsverenigingen en lastenboekbeheerders) anderzijds.

Dit convenant definieert als gemeenschappelijke strategische doelstelling een vermindering van 50% van het gebruik van antibiotica in de veeteelt tussen 2011 en 2020, en van 75% voor de kritische antibiotica.

Op de landbouwbeurs te Libramont, die van 22 tot 25 juli 2016 wordt georganiseerd, zal het FAVV, dat zoals gebruikelijk aanwezig is op de stand dierengezondheid, een informatiebrochure verspreiden voor dierenartsen en veehouders over de nieuwe wetgeving, haar doelstellingen en het beleid wat betreft de strijd tegen de antibioticaresistentie in België.

Het FAVV bereidt ook een informatieronde voor die in het najaar van 2016 zal georganiseerd worden. Daarbij zullen op provinciaal niveau aparte infovergaderingen georganiseerd worden voor veehouders en dierenartsen.

Het FAVV kijkt uit naar een ontmoeting met de dierenartsen in Libramont. Wij zullen trachten om op al uw vragen en bezorgdheden te antwoorden.

* Koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren.

 


NOUVEL ARRÊTÉ ROYAL RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS PAR LES VÉTÉRINAIRES ET PAR LES RESPONSABLES DES ANIMAUX

Fin juillet, début août 2016 (la date précise n’est pas encore connue), un nouvel arrêté royal relatif aux conditions d’utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les responsables des animaux sera publié dans le Moniteur belge. Il entrera en vigueur 10 jours après sa publication. Cet AR remplacera l’AR du 23 mai 2000* en modernisant le cadre légal et permettra de nombreuses simplifications administratives.

Ce nouvel arrêté a pour objectif de diminuer l’utilisation générale des antibiotiques et de les utiliser de façon plus prudente dans le cadre de la problématique de l’antibiorésistance. Des conditions pour l’utilisation des antibiotiques critiques, de même que l’enregistrement obligatoire de données d’utilisation des antibiotiques pour certaines espèces (porcs, veaux à l’engrais et volailles de rente), sont prévues dans ce cadre.

Le 30 juin 2016, une convention relative à la lutte contre l’antibiorésistance a été signée d’une part par Maggie De Block, Ministre de la Santé publique, et par Willy Borsus, Ministre de l’Agriculture, et d’autre part par 16 partenaires concernés (Organisations agricoles, Associations vétérinaires, Association de l’Industrie du médicament, Association des fabricants d’aliments pour bétail, Gestionnaires de cahier des charges, Associations de santé animale, AMCRA ).

Cette convention définit comme objectifs stratégiques communs une diminution de 50% de l’utilisation des antibiotiques en élevage entre 2011 et 2020, et une diminution de 75% pour les antibiotiques critiques.

A la foire agricole de Libramont qui se tiendra du 22 au 25 juillet 2016, l’AFSCA, qui a l’habitude d’être présente sur le pôle santé animale, mettra à disposition des vétérinaires et des éleveurs une brochure relative à la nouvelle législation et aux objectifs poursuivis, de même qu’à la politique menée en matière de lutte contre l’antibiorésistance en Belgique.

L’AFSCA met également au point une tournée d’information qui aura lieu en fin d’année 2016. Des réunions d’information seront organisées au niveau provincial pour les éleveurs d’une part et pour les vétérinaires d’autre part.

L’AFSCA se réjouit de rencontrer les vétérinaires à Libramont et plus tard. Elle s’efforcera de répondre à leurs questions et préoccupations.

* AR du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l’acquisition, la détention d’un dépôt, la prescription, la fourniture et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

OCR 032018 lymfeklieren

PaardenPunt Vlaanderen - gezondheidscertificaat