De dreigbrief van de NGROD

briefhoofd NGROD 

Merelbeke, 29 januari 2016

Geacht lid,

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) ziet zich genoodzaakt om u via huidige brief te verwijzen naar de belangrijke communicaties, op ommezijde van de brief, die via elektronische nieuwsbrief van 26 januari 2016 ter kennis werden gebracht aan alle leden van de NGROD.

Bij nazicht van uw dossier bij de NGROD is immers gebleken dat u in gebreke blijft om te voldoen aan het eerder officieel verzoek van de NGROD per brief van 3 november 2015 én rappelverzoek van 18 december 2015 betreffende de bevestiging van uw kennisname van ontvangst van de communicaties van de NGROD via uw @dierenartsen.be e-mailaccount, zoals verduidelijkt via de "handleiding ledenpagina" dewelke u kan nalezen op de website: https://www.ordederdierenartsen.be/handleiding .

Uw nalatigheid heeft niet alleen voor gevolg dat door de NGROD moet worden voorzien in extra uitgaven voor drukwerk en verzending, maar impliceert bovendien een deontologische inbreuk op de bepaling van artikel 12 van de Code der Plichtenleer. Dit getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de Orde der Dierenartsen, maar tevens van een oncollegiale houding ten aanzien van uw collega's en leden van de NGROD.

Alhoewel de deadline van 14 januari 2016 om aan uw verplichting te voldoen inmiddels verstreken is, wordt u toch nog een laatste kans gegeven om deze inbreuk recht te zetten door onverwijld te voorzien in de gevraagde bevestiging van uw kennisname via de ledenpagina op de website van de NGROD, https://www.ordederdierenartsen.be/eloket.
De NGROD blijft ter beschikking voor het geval u uw toegangscode verloren zou zijn of voor eventuele andere (technische) ondersteuning.

Bij gebreke aan uw medewerking zal evenwel door de NGROD gepast tuchtrechtelijk gevolg dienen te worden verleend.
Mocht u ondertussen de kennisname hebben bevestigd, dan mag u deze brief als onbestaande beschouwen.

z.o.z.

1) Betaling lidgeld 2016

Alle leden van de NGROD ontvingen op 26 januari 2016 via elektronische weg een uitnodiging tot betaling van het lidgeld voor 2016 ten bedrage van 200 euro. Betrokken uitnodiging tot betaling lidgeld wordt u - om hierboven aangehaalde reden - tevens in uitprint en als bijlage bij huidig schrijven overgemaakt. Gezien dit extra kosten met zich meebrengt, rekent de NGROD op uw spoedige betaling van het lidgeld.

2) Oproep kandidaten verkiezingen

De nuttige informatie en documenten betreffende de oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezingen van de NGROD en de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep op 30 juni 2016 werden op 29 januari 2016 elektronisch overgemaakt aan alle leden van de NGROD. Deze documenten kan u nalezen en downloaden via volgende link van de website: https://www.ordederdierenartsen.be/verkiezingendoc.

3) Communicatie van de FOD Economie

In het najaar van 2015 werd de NGROD uitgenodigd door de FOD Economie in het kader van een algemeen onderzoek rond de informatieverplichtingen van beoefenaars van een vrij beroep, die eveneens van toepassing zijn voor dierenartsen.

Tijdens dit onderhoud werd aangekondigd dat de FOD Economie in het jaar 2016 meerdere gezelschapsdierenpraktijken zal controleren om na te gaan of door de dierenartsen voldaan wordt aan deze informatieverplichtingen.

Om u toe te laten te voldoen aan deze verplichting kan u het integraal document met alle nuttige info en verwijzingen dienaangaande nalezen en consulteren via volgende link: https://drive.google.com/file/d/0Bwstz7-6uBhcmFxcl9wNEpMeWM/view?pref=2&pli=1

footer brief NGROD

Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS