Veescoop varkens - tweede semester 2018

veescoop varkens 002

pencil gIN HET KORT

AVP (Afrikaanse Varkenspest): op 13 september 2018 werden besmette everzwijnen gevonden in de provincie Luxemburg. Sindsdien zijn er in het besmette gebied 245 gevonden (telling tot eind december). De commerciële varkensbedrijven blijven vrij. In het kader van de verhoog-de waakzaamheid onderzochten we van september tot en met december meer dan 650 Vlaamse varkensbedrijven (meer dan 2.000 serummonsters en meer dan 200 PCR-onderzoeken op organen).

PRRSv (Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom virus): publicatie van de Gids voor goede praktijken KI-centra.

PCV2 (Porcien circovirus type 2): het aantal PCR-onderzoeken op organen lag in 2018 hoger dan in 2017. Het percentage zwaar besmette organen (≥ 109 PCV2 viruspartikels per gram) steeg van 32% in 2017 naar 52% in 2018.

eye gIN DE KIJKER

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)

APP is de kiem die eenzijdige longontsteking veroorzaakt en verantwoor-delijk is voor ziekte en sterfte bij vleesvarkens. Serotypering van APP zit in de lift: van 107 stammen in 2013 tot 289 stammen vijf jaar later, in 2018. Er bestaan 15 serotypes van APP. Vroeger werd enkel gezocht naar type 2, 3 en 9. Daar zijn ondertussen de types 1, 5, 7 en 11 bijgekomen. De ergste ziektesymptomen worden over het algemeen veroorzaakt door types 1, 5, 9 en 11. Daarom is het interessant om te weten welk type of types circule-ren op het bedrijf. Ook voor de aanmaak van een autovaccin wordt eerst een serotypering uitgevoerd.

Aanvragen serotypering in de lift.

In 2018 werden 38% meer APP-serotyperingen uitgevoerd dan in 2017. Onderstaande figuur vergelijkt de APP-serotypes gevonden in 2017 en 2018. Serotypes 2 en 9 blijven de meest voorkomende. In 2018 waren er ook enkele stammen met een kruisreactie tegen antisera 1, 9 en 11. Het aandeel niet-typeerbare stammen - dit zijn stammen met een serotype waar momenteel niet naar gezocht wordt - blijft lager dan 10%.

IMG

Hoe een klinische APP-uitbraak voorkomen?

Een klinische APP-uitbraak is meestal het gevolg van een slecht stalklimaat, stress of de insleep van een nieuwe APP-stam op het bedrijf. Om een uitbraak te voorkomen, vermijd je stress bij de dieren en optimaliseer je het stalklimaat. Insleep vermijd je door een strikte bioveiligheid toe te passen. Koop enkel dieren aan van een gelijke of hogere gezondheidsstatus en hou de dieren voldoende lang in een correct gelokaliseerde quarantaine. Vermijd versleping van APP op het bedrijf door een goed kraamstalmanagement, door zo weinig mogelijk biggen te mengen bij het spenen en de leef-tijdsgroepen te scheiden. Ook vaccinatie kan een hulpmiddel zijn om een klinische uitbraak op het bedrijf te voorkomen.

graph gIN BEWEGING?

Ziekte / ProgrammaMeting2018
(jan-jun)
2018
(jul-dec)
Trend
Salmonella % aangeduide risicobedrijven 0,9% 1,6%
 PRRS-monitor biggen  Uitgevoerde monitors  49  97  ↑
   % bedrijven PRRS-virus negatief biggen  16,2%  35%  ↑
 Afrikaanse varkenspest  Aantal onder-zochte bedrijven*  /  Meer dan 650  nvt
 Autopsie  Aantal autopsies  1.075 kadavers  985 kadavers  -

* : Onderzocht in het kader van verhoogde waakzaamheid.
nvt : niet van toepassing. - : Situatie stabiel.

Cijfers gebaseerd op beschikbare gegevens op 18/01/2019.

aantal prrs-monitors biggen verdubbeld.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo dgz s