Are we alone in the universe?

Het heeft er lang naar uitgezien als ware het IVDB/DVK de enige dierenartsen beroepsvereniging in Vlaanderen die openlijk durft kritiek te geven op de kaduke werking van de huidige NGROD legislatuur; er ook de nodige bewijzen van heeft en die aan alle Vlaamse practici toont. Van de kant van diezelfde NGROD hult men zich al meer dan 2 jaar in stilzwijgen, een naast de kwestie zijnde nieuwsbrief meer of minder, niet te na gesproken.

Blijkbaar is men bij het VDV toch ook niet meer erg gelukkig met de gang van zaken in de Salisburylaan te Merelbeke.

Willen ze niet langer aan de kant blijven staan? Of is onderstaand artikel uit de laatste editie van het VDV magazine slechts Window dressing?

VDV bestuurslid en tevens NGROD raadslid K. De Beul kan al enige duiding geven. Misschien herinnert ze zich haar persoonlijke motivatie om tegen het arrest van de Gem. Raad van Beroep (in de onterechte schorsing van raadslid Dr. Muls Ludo) in Cassatie te gaan. Dit is al wel geleden van de NGROD raadsvergadering van 26 juni 2015, doch zonder meer duidelijk genoteerd in de verslagen aldaar. Het opfrissen van het geheugen zal gebeuren in een volgende editie van de dierenartsenkrant Vrij en Vrank.

Ordeperikelen

bericht van de VDV aan haar leden

VDV blijft allerhande vragen ontvangen over verschillende recente berichten van en over de NGROD. Mag de NGROD nu een verplicht e-mail adres opleggen? Zijn de beschuldigingen die geuit worden terecht? Wat is het standpunt van VDV hierin?

Jammer genoeg kunnen we nog steeds geen uitsluitsel geven over het feit of het e-mail adres dat wordt opgelegd door de NGROD nu eigenlijk wel kan volgens de privacywet. We berichtten hier al over in de januari-editie van het VDV-Magazine. Tot nog toe ontvingen wij echter nog steeds geen sluitend antwoord van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ook gekend als 'de Privacy commissie'). We blijven dit dossier uiteraard verder opvolgen en zodra hierover meer gekend is, brengen we jullie zeker op de hoogte.

Om op de andere vragen die wij ontvingen een antwoord te kunnen geven, stuurden we het volgende naar de NGROD:

De laatste tijd worden er ontzettend veel beschuldigingen t.o.v. de NGROD geuit. De geruchten die zich verspreiden gaan van kwaad tot erger. Ook wij krijgen regelmatig vragen over hoe dat nu zit en waarom wij hierover momenteel erg low profile blijven. VDV heeft al een tijdje beslist om niet mee te doen aan populistische propaganda en persoonlijke vetes. Graag willen wij aan de dierenartsen in het veld een genuanceerd verhaal brengen maar daarvoor hebben we wel correcte en eensluidende informatie nodig. Gewoon stellen dat de informatie die rondgestuurd wordt niet correct is, is niet voldoende. Graag zouden wij dan ook door de NGROD een aantal punten verduidelijkt zien. Meer bepaald o.a. graag meer uitleg over het aangekochte softwarepakket die de kostprijs hiervoor verantwoordt. Meer duiding a.u.b. over de aanstelling van de diergeneeskundig adviseur en wat die betekent voor de opvolging binnen de NGROD en ook of de eventuele meerkost hiervoor te verantwoorden is. Meer uitleg ook over het wanneer en waarom van het oproepen van collega's bij klachten en correcte informatie over welke onkostenvergoedingen de raadsleden hiervoor ontvangen. Meer uitleg a.u.b. over waarom collega's Muls en Bombeek aanvankelijk geschorst werden en waarom ze vervolgens werden vrijgesproken.

Hierop ontvingen we volgend antwoord:

Op de raad werd beslist dat de NGROD zelf via een newsletter zal reageren op de vragen die jullie onder andere stellen. Deze newsletter zal ook beschikbaar zijn op de websitevoor alle leden na login.

Bij het ter perse gaan van dit Magazine was deze newsletter nog niet gepubliceerd. We komen hier uiteraard later op terug.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS