Zelfstandige dierenartsen belast met opdracht – Uitvoeringsovereenkomst.

V.N.K. vzw Vereniging Nederlandstalige Keurders
p.a. Molenstraat 17 9550 Herzele

HERZELE, 14 september 2018

Nota gericht aan:

Kabinetsadviseur van Minister Ducarme
Dames en Heren Volksvertegenwoordigers leden van de Kamercommissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing.

 

Geachte heer Kabinetsadviseur,
Geachte heer Cuypers,
Geachte Dames en Heren,

Betreft: FAVV – Zelfstandige dierenartsen belast met opdracht – Uitvoeringsovereenkomst.

Bijlage: uitvoeringsovereenkomst 2018.

Bij het einde van het kalenderjaar worden onze zelfstandige dierenartsen, belast met opdracht door het FAVV, uitgenodigd een soms, in vergelijking met voorgaande, aangepaste versie van de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen om verder taken te mogen uitvoeren. In bijlage zend ik de uitvoeringsovereenkomst 2018 (bron: site FAVV—professionelen—zelfstandige dierenartsen).

Daar dr. Dochy –directeur-generaal bij het FAVV– tijdens de vergadering van het overlegcomité van 18/05/2018 tot tweemaal toe verwijst naar politiek en politieke beslissing in verband met “langer slachten” en in verband met “middelen en controles”, zijn we vandaag zo vrij U aan te schrijven en meer bepaald betreffende art.5 in de uitvoeringsovereenkomst.

1/ Het honorarium, exclusief btw bedraagt momenteel max. 22,33€/half uur met kilometervergoeding/dag vanaf km 41.Toen het I.V.K. (Instituut voor Veterinaire Keuring) startte in 1986 bedroeg dit voor de zelfstandige dierenartsen 500 Bfr/half uur en geen kilometervergoeding, schandalig laag. Ook voor de ambtenaren –inspecteurs-keurders – was de verloning zeer laag. Daar het de bedoeling was de keuring en controle uitsluitend te laten uitvoeren door ambtenaren werden door de toenmalige Leidend Ambtenaar inspanningen geleverd om aan de misnoegdheid van de ambtenaren een soelaas te bieden; succesvol.

Voor de zelfstandigen had men geen interesse, wellicht omdat dit “ras”, deze creatie maar van tijdelijke aard zou zijn of m.a.w. een kort leven zou kennen.

Niets is minder waar, bleek en blijkt heden nog steeds, daar de keuring en controle (inclusief de versterkte controles) in onze slachthuizen en uitsnijderijen bijna uitsluitend door de zelfstandigen gebeurt.

Het starthonorarium werd nooit ernstig aangepast; wel werd nu eens 10 Bfr, dan eens 12 Bfr of 15Bfr verhoging toegekend na veel vergaderen en aanhoudend aandringen. Wel werd enkele jaren terug de indexatie ingevoerd dankzij de tussenkomst van dr. Dochy.

In de uitvoeringsovereenkomst staat een nog steeds beschamend honorarium in vergelijking met andere al dan niet universitair geschoolden die eveneens op zelfstandige basis voor de overheid presteren soms met een kleinere graad aan verantwoordelijkheid.

Ondanks het zeer grote aanbod aan dierenartsen bestaat er sedert jaren bitter weinig interesse in een FAVV-opdracht. De cijfers van totaal nieuwe kandidaten bewijzen dit (de actieven die reeds een FAVV-opdracht uitvoeren en zich kandidaat stellen om bijvoorbeeld bijkomend te certificeren of de functie van administratief verantwoordelijke ambiëren mogen niet aanzien worden als nieuwe kandidaten). Uiteraard kent dit diverse oorzaken, zoals daar zijn: de vervrouwelijking van het beroep; er is nog een ander leven dan het FAVV-leven; de vrees voor de hoge werkdruk; diergeneeskunde gestudeerd om dieren te genezen en niet om anatoom-pathologisch te keuren en ziektes op te sporen in het kader van een gevaar voor de volksgezondheid; de wanverhouding vergoeding/aard van prestatie, plaats, tijdstip,...). Ook ouders reageren met: voor dergelijk veeleisend werk aan dat tarief hebben we onze zoon/dochter geen diergeneeskunde laten studeren. Velen en steeds meer en meer die wel interesse hebben voor voedselveiligheid zoeken een beter betaalde job met toekomstperspectieven in privésector (oci, audit, q-manager, farmacie) of trekken naar Nederland: basistarief 72€ tot 75€/uur. Men is jong en men wil wat. Er doet zich een nijpend tekort voor aan D(BMO).

Terloops, één van de doelstellingen van het IVK was een einde stellen aan het toekennen aan opdracht(en) aan zelfstandige keurders bij het bereiken van de 65-jarige (vandaag 67) leeftijd, dit om jonge mensen kansen te bieden in keuring en controle. Vandaag lijken de jonge mensen geen of uitermate weinig interesse te hebben voor dergelijke opdracht(en) en zijn er collega’s, in 2018 nog actief, na 67 jaar nog degelijk gemotiveerd, zich mentaal en fysisch opperbest voelen bereid te zijn nog een tijdje verder aan opdrachten te beantwoorden. Uiteraard zijn ze bereid aan de gestelde voorwaarden (opleidingen, btw, RSZ, verzekering,…) te beantwoorden in afwachting dat de FAVV-situatie aantrekkelijker wordt en de interesse bij de nieuwkomers groeit om dan plaats te maken. Kan dit? Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen/voorstellen.

Als beroepsorganisatie hebben we regelmatig aangedrongen op een ernstige honorariumaanpassing naast de indexatie om de handicap sinds 1986 in te halen. Vele malen kregen we een reactie de overheid onwaardig.

Toch ervaarden we dat er middelen waren. Vanuit het I.V.K. werden miljoenen naar de staatskas gestort. Bij een crisis zoals de Fipronil crisis werden de getroffenen vergoed. Bij het samenvoegen van I.V.K. met departement Landbouw wat leidde tot het FAVV bleek de eerste rijk aan middelen te zijn, de tweede aan personeel!!

Binnen de structuur van het FAVV werd aan de administratief verantwoordelijken (AV, elk slachthuis kent er één) een –door velen ongevraagde– mooie premie (kan op jaarbasis 5716,14€ bedragen) toegekend o.a. omwille van hun beschikbaarheid buiten de normale slachturen, de valorisatie (bron intranet 17/02/17). Voor meer dan 90 procent van hun taken hoeven de AV’s niet aanwezig te zijn tijdens de slachturen wat hen een grote flexibiliteit biedt in de keuze van het tijdstip van uitvoering van hun taken. Dit “voorrecht” bewijst dat keuren kan zonder AV maar niet zonder D(BMO).

De AV-premie werd noodzakelijk bevonden om de appreciatie van het management zichtbaar te maken (bron FAVV site - verslag overlegcomité 14/11/2016 p5).

De controle en bepaalde certificeringstaken werden eveneens met een extra bedacht: een honorariumsupplement voor traces per certificaat (bron verslag overlegcomité 18/05/2018). Dit bedraagt nu 11,27 € per certificaat met een maximum van 10 certificaten per dag (bron uitvoeringsovereenkomst 2018 art.5).

Dat dit alles budgettair kan, kunnen we alleen maar toejuichen.

De zelfstandige dierenarts, belast met opdracht, die EN beschikbaar is EN in het slachthuis aanwezig is EN er diensten levert –soms van 4u’s morgens tot 20u’s avonds– blijft letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Onaanvaardbaar luidt het terecht.

Ons land staat in het buitenland hoog aangeschreven omdat de keuring en controle in onze slachthuizen gebeurt door dierenartsen, hiervoor degelijk opgeleid.

Wordt naar analogie met de premie voor de AV ook hier een premie toegekend om de appreciatie van het plichtbewust werk door onze D(BMO) dat tot dit prachtig en o zo belangrijk imago bijdraagt extra voel- en zichtbaar te maken?

Indien we dit samen met U wensen te handhaven, mede in het belang van onze export of m.a.w. de interesse van onze heden actieve zelfstandige keurders en van nieuwkomers willen aanwakkeren en een verdere leegloop willen een halt toeroepen dan is het vijf voor twaalf of dus hoogdringend om een eenmalige drastische ernstige honorariumaanpassing uit te voeren. Het cijfer 44,66€/uur is aan een ernstige verhoging toe om onze zelfstandige dierenartsen-keurders van die handicap die ze nu al meer dan 30 jaar meedragen te ontlasten. Dit moet kunnen in de uitvoeringsovereenkomst 2019!!

2/ Door de grootschaligheid van onze slachthuizen is men verplicht om ook op bijzondere momenten te slachten; uitermate vroeg te beginnen tot soms vrij laat maar ook op zaterdagvoormiddag, hetzij occasioneel, hetzij systematisch.

Nachtwerk zijn volgens de FOD Werkgelegenheid prestaties (hand- of hoofdprestaties) geleverd tussen 20 u en 6u. Nachtwerk en weekendwerk worden extra betaald. (In Nederland voor nachtwerk tussen 34 en 37 procent toeslag, voor weekendwerk tussen 48 en 50 procent toeslag: bron: dierenartsen uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg die de grens oversteken). Het is wetenschappelijk bewezen dat nachtwerk risico’s inhoudt voor de gezondheid van de presteerder. Diegenen die op zaterdag een FAVV-opdracht prioritair stellen doen dit veelal ten koste van andere interesses of activiteiten.

In ons land vallen andermaal onze zelfstandige dierenartsen-keurders buiten de prijzen. Van de arbeider tot de bediende die in onze slachthuizen met ons actief zijn vinden dit onterecht; ook de sector rood vlees deelt de visie en zou bereid zijn om voor de mogelijkheid om (systematisch) op zaterdag te kunnen/mogen slachten een extra financiële tegemoetkoming te leveren aan het FAVV.

Dit kan enkel tevredenheid bieden voor alle hierbij betrokken partijen: het FAVV, de sector, de dierenartsen belast met opdracht.

Namens onze honderden zelfstandige dierenartsen-keurders in onze slachthuizen actief, die niet over enige graad van flexibiliteit beschikken in tijdstip van uitvoering van controle en certificering en die ook geen bonus ontvangen, maar steeds tijdig en stipt in het slachthuis dienen aanwezig te zijn, en in het bijzonder namens diegenen die ook op de bijzondere momenten en dagen zich nauwgezet willen engageren voor deze maatschappelijke opdracht zien we een tweede deel van de tekst in bijlage van de uitvoeringsovereenkomst 2018 in editie 2019 art 5 graag gewijzigd en wordt:

“De uurtarieven worden verhoogd met 50%, exclusief btw, voor de controletaken en de certificatietaken, inclusief de keuringstaken, verricht tijdens de nacht en het weekend. (Deze zin betekent onbetwistbaar, ondubbelzinnig en overduidelijk dat het tijdstip van uitvoering het verschil in de honorering bepaalt. Ook voor keuringstaken vanaf 2019!!! Stel een einde aan deze discriminatie. Dit verzoek negeren wordt door vele D(BMO) gelijkgesteld aan een onaanvaardbare minachting vanwege de overheid voor hun mateloze inzet, ervaring en kennis.

Nachtprestaties zijn die, welke worden verricht tussen 20 u en 6u.

Weekendprestaties zijn die, welke op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden verricht tussen 0u en 24u.”

Geachte, u begrijpt na het lezen van deze nota dat de geformuleerde twee verzoeken:

  • ernstige verhoging van uurloon van de zelfstandige dierenartsen-keurders de D(BMO);
  • aanpassing van het uurtarief voor keuringstaken bij nacht- en weekendprestaties;

getuigen van zin voor redelijkheid maar tevens van hoogdringendheid. Een eenmalige krachtige beantwoording aan de beide verwachtingen van onze D(BMO) zou hen en de beroepsorganisatie de gelegenheid bieden verder geen tijd, energie en aandacht te moeten besteden aan het financieel aspect van de opdracht om zich in overleg en constructief voltijds mateloos te kunnen focussen op een aangepaste en efficiënte uitvoering van keuring en controle anno 2020.

Geachte, samen met u weten we “waar een wil is, is een weg.” De weg is er, eerstdaags nog de wil. We verzoeken u dan ook om bij de bevoegde minister Ducarme aan te dringen spoedig de politieke (good)wil vrij te maken om beide verzoeken gunstig te beantwoorden, waarvoor oprecht dank.

Namens de RvB van de VNK vzw.

Dirk Baetens, voorzitter

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS