Zelfstandige dierenartsen belast met opdracht – Uitvoeringsovereenkomst 2019

V.N.K.VERENIGING NEDERLANDSTALIGE KEURDERS V.Z.W.
p.a. Molenstraat 17
9550 Herzele

Aan Dr. Jean-Marie Dochy

D.G.Controle, Directeur-Generaal
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

Herzele, 01/11/2018

Geachte Dr. Directeur-Generaal,

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2019

Dank voor de spoedige reactie met de beloofde verdere aandacht die u aan onze nota met ref. A/18/0601 zal spenderen.

Als annex wensen we u nog verzamelde recente visies vanuit de basis over te maken. We vinden het onze plicht om als beroepsorganisatie samen met u te beantwoorden aan datgene wat aanhoudend leeft in het D(BMO)korps met als doel de zelfstandigen aan te moedigen om verder optimaal en gemotiveerd aan de opdrachten te beantwoorden en tegelijk –niet onbelangrijk– hen zowel heden als naar de toekomst toe het FAVV als een fijne opdrachtgever te ervaren.

1/ Verplaatsingsvergoeding.

Inderdaad, zoals u meedeelde in een overlegvergadering werd dit jaren terug besproken. De visie (40km) werd met de passende motivering aangebracht door VNK en werd destijds door de overheid aanvaard; deze visie staat nog steeds genoteerd in de uitvoeringsovereenkomst 2018.

TIJDEN EN SITUATIES VERANDEREN EN VRAGEN AANPASSINGEN.

1a/ Destijds was Vlaanderen rijk aan vele kleine slachthuizen en uitsnijderijen, kleinschalig, familiaal. Deze vestigingen bevonden zich op korte afstand van de woonplaats van de keurder.

Heden is dit herleid tot nog enkele entiteiten met grote capaciteit, met financiële mogelijkheden te investeren en te moderniseren om te beantwoorden aan de zich steeds wijzigende eisen.

Talloze voorbeelden over gans Vlaanderen kunnen dit staven. Eén voorbeeld: een paar decennia terug bevonden zich aan de toegangspoort van de Vlaamse Ardennen in een regio met een straal van 15km 10 slachthuizen (5 rundvee, 3 varkens, 1 konijn, 1 pluimvee) waarvan enkel het pluimveeslachthuis met contingentkeuring. Vandaag is dit herleid tot één groot rundveeslachthuis. Dezelfde tendens zien we bij de uitsnijderijen

Door die grootschaligheid is de afstand woonplaats–plaats opdrachtuitvoering sterk toegenomen zowel wat betreft keuring, als inspecties, als certificering. Vandaar….. de dringende vraag naar AANPASSING.

1b/ De huidige verplaatsingsvergoeding (eerste 40km/dag niet) dateert uit een periode waarin de keurkringen bestonden. Toen was de -toen nog- DMO met opdracht belast binnen een kleine keurkring, bijvoorbeeld de kring Turnhout of de keurkring Oudenaarde. Later werden het 11 PCE’s en dit zijn sinds 01/01/2018 nog 9 LCE’s. Reden: “Dit moet toelaten om in elke LCE de vereiste technische kennis te verzamelen en nog efficiënter te kunnen werken” (FAVV-persbericht 18/12/2017).

In de uitvoeringsovereenkomst 2018 art.3 staat te lezen: “De taken worden uitgevoerd op grondgebied van de PCE……” In de uitvoeringsovereenkomst 2019 zal dit LCE worden.

Deze herschikking heeft GEVOLGEN VOOR DE VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR ONZE D(BMO) zowel bij het uitvoeren van de vaste opdrachten als bij de bereidwilligheid tot het beantwoorden aan vervangingen.

Er is de regelgeving in de uitvoeringsovereenkomst omtrent de onkostenvergoeding bij vervanging art.6 - paragraaf 2: “Voor de gehele prestatie ….. binnen de grenzen ….”. Daarenboven is er de rotatie.

Deze situatie treft hoofdzakelijk de gewone D(BMO); vele AV-D(B)MO hebben meestal naast andere faciliteiten van praktische aard met deze ver van zijn/haar bed opdrachtuitvoering niet te kampen.

Onze D(BMO)s leggen geen kilometers af om de kilometer of om zich hieraan te verrijken; hoegenaamd niet daar ze beseffen dat:

  • autorijden inspanningen en concentratie vergt; rijden is een werkwoord;
  • autorijden voor de bestuurder/eigenaar een financiële last blijft die maar zeer gering gedeeltelijk wordt verzacht door de kilometervergoeding;
  • autorijden een milieulast is met negatieve impact op de volksgezondheid.

Bij de overheidscontrole van ingegeven verplaatsingen wordt sporadisch een afwijking vastgesteld waarbij de D(B)MO om een verklaring wordt gevraagd. Er lijken momenteel 2 regelgevingen te bestaan, zijnde één in de uitvoeringsovereenkomst (het snelste traject mag in rekening worden gebracht met niet meer dan 10 procent hoger dan de kortste afstand) en één in de dienstnota CONT/2006/004/VO3 P.5/6 (het aantal in te geven kilometers komt overeen met het aantal effectief afgelegde kilometers tijdens de missie in de betrokken provincie. De toepassing trekt automatisch 40km/dag af).

DIT ALLES VRAAGT OM EEN DRINGENDE AANPASSING, HERZIENING VAN DE VERGOEDING VOOR VERPLAATSING (afschaffing 40km?) EN OOK OM DUIDELIJKHEID.

2/ Weekend en nachtprestaties.

Het lijkt moeilijk tot onaanvaardbaar dat, daar waar de operator voor zaterdagactiviteiten een financiële extra bijdrage wenst te betalen en de D(BMO) net als het slachthuispersoneel mits een extra compensatie tot zaterdagprestatie bereid is, deze situatie door het FAVV zou worden verhinderd. Het slachten op zich op zaterdag kan geen probleem vormen daar nu reeds hetzij occasioneel hetzij systematisch op zaterdag wordt geslacht. Dit item kwam reeds uitgebreid aan bod in de eerdere nota waarin werd voorgesteld naar een aanpassing in de uitvoeringsovereenkomst.

3/ Ereloonaanpassing.

“Het FAVV kan niet betalen voor uren die niet worden gepresteerd.” We delen deze mening en lijkt ons meer dan normaal en aanvaardbaar, logisch.

Het FAVV kan beroep doen op… om BEPAALDE TAKEN te laten UITVOEREN door zelfstandige dierenartsen. In art.8 van de raamovereenkomst (bijlage 1 bij KB VAN 11/11/2013) staat onder rubriek “ereloon” te lezen: “Het bedrag van de erelonen…., mag aanrekenen voor HET UITVOEREN VAN TAKEN…”. Het betreft duidelijk en uitsluitend “taken”. Volgens van Daele is een taak een WERK dat iemand is opgelegd; opdracht = hetgeen opgedragen is = taak: een opdracht UITVOEREN. We zijn de mening toegedaan dat de (diverse) taken voor elke zelfstandige dierenarts in zijn/haar totale takenpakket financieel motiverend rendabel moet wezen en door de opdrachtgever duidelijk punctueel beschreven, meetbaar en opvolgbaar moet zijn. Dit vermijdt wrevel, (on)bewuste creativiteit, kortom discussies.

We blijven bij ons idee “Zorg dat opdrachten NIET ABSTRACT zijn maar WEL CONCREET, goed beschreven naar de inhoudelijke uitvoering ervan en, gelet op de wijze van honorering, eveneens naar de toegestane tijdsduur.” “DEGELIJK UURLOON OM NIET BESCHAAMD VOOR TE ZIJN EN NIET VOOR LOZE ABSTRACTE IDEEËN MAAR WEL VOOR DEGELIJKE CONCRETE PRESTATIES, GEKOPPELD AAN DEGELIJKE AFSPRAKEN” dienen de inzet van ALLE betrokkenen. Elke hiervan afwijkende beslissing schendt het af en toe al sterk aangetaste imago van ons agentschap. Dit kunnen we mijden als de pest.

Pas dan zal noch de sector, noch de goedmenende hardwerkende AV en D(BMO) die beseffen dat opdrachtnemer en opdrachtgever er voor elkaar zijn en er consequent naar handelen, het terecht niet meer verder moeten hebben over “ongepast uitreiken van premies” of over “pure verspilling”, zaken die volgens hen een bewijs vormen van onder andere onvoldoende kennis van het reilen en zeilen, van onvoldoende weet van het doen en het laten op het terrein en die de algemene globale inzet en motivatie niet dienen.

Net als onze eerdere nota is ook deze brief niet enkel opgesteld vanuit onze luisterbereidheid, maar tevens vanuit onze zin voor eerlijkheid, duidelijkheid en redelijkheid. Deze waarden vinden we ook terug bij het FAVV (bron FAVV site: thematische publicaties). We vinden er tevens de term “aanvaardbaar” terug. We kijken dan ook vol verwachting uit naar de aanvaarding van, en de spoedige concrete beantwoording aan deze aanslepende en meer dan terechte verzuchtingen die aan bod kwamen in onze nota van 29/08/2018.

Zullen onze D(BMO)’s het in 2019 bij het lezen van de verslagen van het overlegcomité het niet meer moeten hebben over: “waarschuwing, lezen op eigen risico, een depressie kan nakend zijn.” en over “een zoveelste staaltje van minachting vanwege de centrale overheid”, “ontmoedigend”?

Samen met u wensen we een situatie waarbij dergelijke visies tot het verleden behoren en het gevoel bij de D(BMO) van respect door jullie, de overheid, voor die enorme inzet van onze zelfstandige keurders terug op te bouwen en meteen de interesse van nieuwkomers aan te wakkeren. We blijven er rotsvast van overtuigd: “vandaag is er de weg, morgen de wil.”

Hoogachtend.

Namens de Raad van Bestuur van de V.N.K. vzw

Dirk Baetens, voorzitter

 

P.S.: Naar aanleiding van de problematiek over de Brexit uit dagblad De Standaard: “Een stevig deel van de vrachtwagens vervoert voedingswaren waarvoor bovendien fytosanitaire certificaten moeten worden afgeleverd”. Mattheeuws (oprichter en CEO van het gelijknamig transportbedrijf): “Die controle gebeurt door erkende ambtenaren en veeartsen”. En verder “En voor heel wat voedingswaren zijn de controles door het FAVV op handel met niet E.U.-landen zelfs verplicht en dagelijkse kost. Daarvoor worden dierenartsen ingezet, maar die zijn er nu al te weinig, omdat er GROTE ONVREDE heerst over de vergoedingen die de overheid daarvoor betaalt.” klinkt het bij Nicholas Courant, woordvoerder van de sector Fevia. “De wachttijden zullen langer worden; het model just in time dreigt zwaar in gedrang te komen. En wat met bederfbare voedingswaren met beperkte houdbaarheid? Of met slachtafval? Zo een lading moet binnen een tijdspanne van 12 u uit je vrachtwagen, anders loopt het bloed letterlijk uit je laadruimte”, klinkt het.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS