Motivatie

Geachte Heer Heymans,
(Kabinetsmedewerker van Min. Willy Borsus)

Het IVDB/DVK zal het convenant niet ondertekenen indien niet teruggekomen wordt op de beslissing om het artikel 3, punt vier, te veranderen en niet meer de origineel voorgestelde tekst te handhaven, namelijk:

  1. De ontwikkeling en publicatie (op de website van AMCRA) van een generiek bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak voor alle landbouwhuisdiersectoren tegen eind 2016.
    • a. Het bedrijfsgezondheidsplan doelt op de algemene dierziektepreventie via een procesbenadering met identificatie en opvolging van kritische controlepunten op bedrijfsniveau. De bedrijfs(begeleidende) dierenarts zal in samenwerking met de veehouder het plan (inclusief diagnostische geschiedenis) bijstellen in functie van de actuele situatie en noden van het individuele bedrijf. Via periodieke evaluatie moeten evoluties opgevolgd worden en kan waar nodig het plan aangepast worden.
    • b. Het plan van aanpak begeleidt de veehouder inzake opvolging en behandeling van ziektes waarvoor steeds een diagnose gesteld werd door de bedrijfs(begeleidende) dierenarts – en niet de plaatsvervanger. De veehouder start geen behandelingen buiten deze context. Voor de behandelingen waarvoor een antibioticatherapie vereist is, start de veehouder nooit een behandeling op eigen initiatief. Hij kan enkel een door de dierenarts voorgeschreven behandeling verder zetten. Binnen dit plan worden door de dierenarts bij de keuze van het antibioticum, de AMCRA formularia als uitgangspunt gebruikt. Het plan vermeldt voor deze aandoeningen specifieke maatregelen om ze in de toekomst te voorkomen, zonder het gebruik van antibiotica.

Motivatie:

Al van bij aanvang van de AMCRA activiteiten heeft het IVDB erop gewezen dat de dierenartsenverenigingen en de praktijkdierenartsen niet vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur van AMCRA. De dierenartsen / practici (?) werden enkel vertegenwoordigd door de NGROD. In deze een onwettige aanwezigheid van de NGROD, vermits de NGROD een tuchtrechtscollege is en in het bestuur van AMCRA niet op zijn plaats zat.

Niettemin hebben de dierenartsenorganisaties, het IVDB in het bijzonder, zich ingezet om de formularia mee op te stellen en in de verschillende werkgroepen hebben we onze standpunten verdedigd:

  • Van bij het prille begin van de AMCRA activiteiten hebben wij gepleit om het profylactisch gebruik van antibiotica te verbieden. Hierbij gingen wij veel verder dan de andere sectoren, vertegenwoordigd in AMCRA.
  • Wij hebben van in het begin gevraagd om de lijst van het WHO te gebruiken om de kritische antibiotica te bepalen (One Health principe) en dus de macroliden mee te nemen binnen de “rode” antibiotica van de AMCRA formularia. Evenzeer zou de WHO lijst moeten gehanteerd worden in artikel 33bis van de Code der plichtenleer.
  • In de werkgroep depot hebben we ons verzet tegen het gebruik van antibiotica door de veehouder, een behandeling gebaseerd op of na een “initiële diagnose”.
  • Wij hebben ook het gebrek aan visie in het plan 2020 van AMCRA aangeklaagd en er steeds op gewezen dat veel meer te realiseren viel door onmiddellijk en streng het onterecht antibioticagebruik aan te pakken.

Men heeft echter nooit rekening gehouden met de mening van de practici, onze mening in het bijzonder.

Nu het ondertekenen van het convenant eraan komt zou men willen dat wij dit mede ondersteunen, een convenant dat zeer sterk de stempel van het Agrofront draagt, eigenlijk bijna volledig naar hun wens is opgemaakt. Het door ons gewraakte deel van dit convenant zal ervoor zorgen dat er in de (intensieve) veehouderij nog gedurende enkele jaren ongelimiteerd antibiotica kan en mag gebruikt worden. In deze is dit convenant dan enkel een vertragingsmanoeuvre om de voor ons ware doelstellingen nog een tijdlang voor zich uit te schuiven, nl. antibiotica mogen enkel en alleen worden ingezet, ná een diagnose gesteld door de dierenarts.

Wij, dierenartsen, hebben een intensieve universitaire opleiding van 6 jaar achter de rug, dienen ons verplicht bij te scholen om het vertrouwen van de maatschappij te behouden, om de diergezondheid en zo de volksgezondheid te bewaken. Wij zijn niet van plan dit vertrouwen te schenden omdat een politieke beslissing om nu eindelijk eens komaf te maken met dit oneigenlijk antibioticagebruik, niet makkelijk ligt.

Door dit convenant niet te ondertekenen leggen wij de verantwoordelijkheid voor dit falend antibioticabeleid bij hen die het wel ondertekenen. Uit de inhoud van de tekst leiden wij af dat het blijkbaar niet de bedoeling is om tot een effectieve reductie te komen van het antibioticagebruik in de (intensieve) veehouderij.

Voor ieder antibioticagebruik moet er een diagnose zijn van de bedrijfsdierenarts, voor het individuele dier of de groep van dieren. Dit geldt trouwens ook zo voor het toedienen van andere diergeneesmiddelen.

Als het AMCRA en de andere ondertekenaars menens is aan de antibiotica reductie daadwerkelijk iets te doen, dan zullen allen verder moeten gaan dan de nu geldende wettelijke bepalingen aangaande het antibiotica gebruik in de veehouderij.

Met vriendelijke groeten,

Dr. De Smedt Patrick
IVDB/DVK voorzitter.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS