L’Union fait la force!

In onderstaande een samenvatting van één van de semestriële overlegvergaderingen tussen het FAVV hoofdbestuur en de beroepsorganisaties.

Aangezien de vragen, noden en desiderata van D.M.O.’s, lid van het V.D.V. en deze van het I.V.-D.B. gelijklopend zijn, zagen Collega Chris Landuyt en ikzelf geen reden om in gespreide orde naar de vergadering te stappen.

We hebben dit, naar het FAVV-bestuur toe, bij aanvang van de vergadering zo gecommuniceerd.

Eén unanieme verlanglijst zonder verborgen agendapunten.

Het IV-DB doet met deze ook een oproep aan de collega’s DMO’s om zich te engageren i.v.m. de syndicale werking.

De Federale regering moet absoluut meer middelen vrijmaken voor het FAVV, zeker met de harde BREXIT voor de deur.

Het in goede banen leiden zal voor de collega’s ambtenaren en voor de DMO at the field , vooral in de beginperiode, niet van een leien dakje lopen.

Een deel van deze middelen moet absoluut ook ten goede komen van de DMO’s.

Edoch, het bekomen van een betere verloning of verbeteren van de contractvoorwaarden zal niet alleen bekomen worden door de vertegenwoordigers van één of andere beroepsvereniging.

De druk dewelke DMO’s individueel kunnen uitoefenen via de politiek mag niet worden onderschat.

Als elke DMO naar een volksvertegenwoordiger toestapt met dezelfde verlanglijst als deze dewelke de syndicaten voorleggen op het Ministerie, dan pas kan er iets bewegen.

VERGADERING 8 MEI 2019 HOOFDBESTUUR FAVV-BEROEPSORGANISATIES

De zesmaandelijkse vergadering van het FAVV met de dierenartsensyndicaten had plaats op 8 mei 2019.

Aanwezig waren:
voor het FAVV: DG Controle JM Dochy, Directeurs NICE Jos Dusoleil en Paul Mulier, LCE-Hoofd Oost-Vlaanderen Lieven Vandemeulebroecke
voor de dierenartsen: Koen Rogge (IV-DB), Chris Landuyt (VDV) en Paul Roland (CRFOMV)

Voor de eerste keer was er op voorhand overleg tussen IV-DB en VDV over de te agenderen punten zodat een gezamenlijk standpunt kon ingenomen worden waar nodig. Op de vergadering kon aldus met één stem gesproken worden.

De volgorde van deze zesmaandelijkse vergaderingen is altijd dezelfde, eerst stelt het FAVV zijn punten voor, vaak technische zaken, waarna de punten van de beroepsverenigingen aan bod komen. Hierna volgt een bondige samenvatting van de besproken punten.

Vorige vergadering werden de documenten opgevraagd die anno 2003 opgemaakt werden van de onderhandelingen die gevoerd werden tussen FAVV en de dierenartsenverenigingen en die geleid hebben tot de opmaak van de Raamovereenkomsten en Uitvoeringsovereenkomsten. DG JM Dochy heeft die opgezocht en zal een kopie bezorgen. De bedoeling is dat de syndicaten deze documenten kritisch lezen en beoordelen of ze na 16 jaar nog actueel en relevant zijn en mogelijks aan aan een update toe zijn.

Op financieel gebied werd de berekening van de aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer voor 2020 voorgesteld: voor de honoraria zou dat € 46,23 zijn (+€ 0,53) en voor het supplement TRACES certificaten € 11,66 (+ € 0,13). Dit zijn geschatte cijfers die pas in november definitief worden maar meestal veranderen ze niet meer. Door de syndicaten werd nogmaals benadrukt dat deze jaarlijkse indexatie van de honoraria onafhankelijk staat van de andere financiële verhogingen waarvoor zij vragende partij zijn.

De impact van de Brexit op de geldende regels en controles voor dier-, planten- en volksgezondheid werden voorgesteld. JM Dochy benadrukte dat het FAVV reeds in juni 2018 stappen ondernomen heeft om goed voorbereid te zijn maar de politiek heel lang getreuzeld heeft waardoor het FAVV geen verdere acties kon ondernemen, o.a. door gebrek aan het toekennen van een budget. Geschat wordt dat er tussen 60 en 234 extra FTE zullen nodig zijn, de Ministerraad gaf haar akkoord voor het aanwerven van 115 FTE, momenteel zijn er al 28 aangeworven. Bij een Brexit met deal zouden de regels tot eind 2020 dezelfde blijven als nu, een no deal zou voor enorme problemen zorgen hoewel dan ook voor dieren en dierlijke producten de nu geldende regels ook nog 9 maanden van kracht zouden blijven. Er wordt ook gedacht aan het oprichten van faciliteiten voor het in quarantaine plaatsen van gezelschapsdieren die uit het VK naar de EU komen. Speciale opleidingen voor BMO zullen niet nodig zijn want het betreft dezelfde handelingen zoals nu al wordt gedaan bij het handelsverkeer met derde landen.

De resultaten van de versterkte controles (VCR) in 2018 zijn bekend en de conclusie is dat ze een gunstig effect gehad hebben en het aantal non conformiteiten sterk daalde bij de 2de en 3de controle. In 2019 worden die controles uitgebreid naar de erkenningengehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees. In plaats van 1 controle per trimester wordt nu 1 inspectie die voorzien is in het jaarlijkse inspectieplan vervangen door een VCR met scope “fraude”, die uitgevoerd wordt door de BMO. Ook zullen de VCR die vorig jaar niet uitgevoerd werden, o.a. door een tekort aan BMO, dit jaar uitgevoerd worden.

De resultaten van de laatste oproep voor BMO (niet-) dierenartsen die afliep op 25/01/2019 werden gepresenteerd. Bij de BMO dierenartsen werden 59 kandidaturen ontvangen, uiteindelijk werden na evaluatie 41 dierenartsen aanvaard. Deze zijn wel nog niet actief op dit moment. Bij de BMO niet-dierenartsen 6 kandidaturen ontvangen en na evaluatie 2 kandidaten aanvaard. Dit betreft alleen Vlaanderen. Opmerkelijk is dat er heel wat meer geïnteresseerde dierenartsen zijn dan bij vorige oproepen. Volgens het FAVV beginnen hun inspanningen om dierenartsen warm te maken voor het FAVV vruchten af te werpen.

Een aantal procedures (Adminlight CDMO, Evaluatie BMO)werden herzien, ook werden een aantal fiches wat bijgewerkt (opvolging, begeleiding, evaluatie) maar dit ging zo goed als altijd over kleine aanpassingen, nergens fundamentele wijzigingen.

Op de vorige vergadering werd een vergelijking gemaakt tussen het netto uurloon van een BMO met dat van een contractuele agent van het FAVV, van niveau A met een anciënniteit van 10 jaar, waaruit zou moeten blijken dat beide gelijklopend zijn. Dit werd gepresenteerd zonder detail. Dit detail werd opgevraagd en op de vergadering overhandigd en zal nu in detail bekeken worden.

Naar goede gewoonte herhaalden de syndicaten hun vraag naar een betere verloning, boven op de jaarlijkse indexering, naast een kilometervergoeding vanaf de eerste kilometer en de dringende invoering van de extra 50% vergoeding voor de keuring buiten de normale uren. JM Dochy laat duidelijk blijken een beter verloning genegen te zijn maar verwijst naar de politiek die voor de nodige middelen moet zorgen. De mogelijkheid tot vergoeding van alle kilometers wordt opnieuw bekeken en de 50% vraag komt nog voor de zomer op de Ministerraad, maar er zijn ook verkiezingen en een regeringsvorming op komst…
Het probleem van de verschillende BTW-tarieven op de kilometervergoeding bij PRI (6% BTW) en TRA (21% BTW) wordt voorgelegd. Het FAVV oppert een vergoeding zonder BTW als mogelijkheid. Dit moet aan een boekhouder voorgelegd worden.
Voor inspecties, certificering en de GCP wordt een administratieve tegemoetkoming gevraagd voor het vele onbezoldigd werk met het bijhouden van instructies en nieuwe wetgeving.
Als het over de verschillende sectoren gaat waarbinnen de BMO actief zijn, nl. keuring, inspectie, certificering en GCP, pleit JM Dochy enerzijds wel voor het op termijn maken van pools binnen elk onderdeel maar ook voor een zekere vorm van generalisten waardoor de BMO toch nog in alle onderdelen kunnen ingezet worden.

De vraag wordt gesteld hoe de verplichte bijscholing van 50 uur per 3 jaar financieel minder belastend kan gemaakt worden met als voorstellen: meer opleiding door de LCE op hun zetel (nu meestal 1x per jaar 2 à 3 uur per sector), adviezen en instructies die door de AV-BMO in de slachthuizen gegeven worden ook laten meetellen, opleidingen laten geven door ambtenaren van het FAVV via de regionales… Dit laatste vooral omdat veel opleidingen nu puur herhaling zijn, maar dat vindt JM Dochy niet altijd een goed idee omdat de voorbereiding ervan tijdens de werkuren zal gebeuren en dit ook moet vergoed worden. Vermindering van het aantal verplichte uren bijscholing voor BMO volgens de anciënniteit wijst JM Dochy volledig af, hij vindt dat oudere BMO misschien wel meer bijscholing nodig hebben en dat daarbij de BMO per jaar maar 1% van hun werktijd voor het FAVV aan bijscholing besteden wat weinig is voor een universitair.

Specifiek voor sector transformatie wordt geklaagd dat (soms half-) jaarlijkse rotatie naar andere bedrijven voor de BMO nefast is voor de kwaliteit van de inspecties: het duurt vaak lang voor men een bedrijf goed kent wegens de grootte, meerdere erkenningen, complexiteit van de materie,… en op het moment dat men alles goed doorgrond heeft moet men alweer roteren. JM Dochy zegt dat er gestreefd wordt naar een 3-jaarlijkse rotatie.
Voor de rotaties binnen de primaire sector wordt gevraagd om meer rekening te houden met menselijke en praktische aspecten en de 5 jaar-regel niet altijd strikt toe te passen (bv. roteren enkele maanden voor de pensionering of plots veel grotere afstanden moeten afleggen,…). JM Dochy wil niet ingaan op individuele gevallen omdat daar misschien wel andere factoren een rol spelen.

Tenslotte werd gepolst naar de stand van zaken over het uitvoeren van de controles op dierenwelzijn in opdracht van het Vlaamse Gewest. Het protocol tussen het FAVV en het Vlaamse Gewest hierover bestaat nog altijd en blijft nog een jaar na opzeg van kracht. Het FAVV heeft al 1,5 jaar gevraagd aan de verantwoordelijke minister, Denis Ducarme, om dit protocol op te zeggen maar die reageert niet. JM Dochy wil ook niet vooruitlopen op de plannen van het Vlaamse Gewest om 25 FTE extra controles te laten doen op dierenwelzijn in de slachthuizen.

De volledige neerslag van de discussies wordt door de administratie van het FAVV in detail uitgeschreven en op de website van het FAVV gepubliceerd maar dit kan nog enige tijd duren. Hoopvol is dat het nu mogelijk geworden is om met de verschillende dierenartsensyndicaten aan één zeel te trekken om de belangen van de dierenartsen te verdedigen bij de overheid en ook elders. Deze eerste samenwerking sterkt het vertrouwen dat er in de toekomst meer zal kunnen bekomen worden van het FAVV dan tot nu toe het geval was.

Getekend,

Koen Rogge
Chris Landuyt

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS