De strijd tegen antibioticaresistentie: diergeneeskundige maatregelen in de context “One Health”

Nieuw Koninklijk Besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren.

 

favv header imgs

newsletter
voor de dierenartsen

newsletter
pour les vétérinaires

federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen | agence federale pour la securite de la chaine alimentaire

19/07/2016

Version française en-dessous

DE STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE: DIERGENEESKUNDIGE MAATREGELEN IN DE CONTEXT “ONE HEALTH”

Einde juli, begin augustus 2016 (de exacte datum is nog niet gekend) wordt een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren gepubliceerd. Het wordt 10 dagen later van toepassing. Dit KB vervangt het koninklijk besluit van 23 mei 2000*. Het zal het wettelijk kader moderniseren en heel wat administratieve vereenvoudigingen met zich meebrengen.

Dit nieuwe besluit heeft ook als doelstelling bij te dragen aan de strijd tegen de antibioticaresistentie. Zo worden voorwaarden voorzien voor het gebruik van kritische antibiotica en moeten de gebruiksgegevens van antibiotica bij bepaalde diersoorten (varkens, vleeskalveren en gebruikspluimvee) verplicht geregistreerd worden.

Bovendien hebben de overheid, vertegenwoordigd door Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en Minister van Landbouw, Willy Borsus, en 16 betrokken partners (Landbouworganisaties, Dierenartsenverenigingen, Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, Vereniging van de Veevoederfabrikanten, Beheerders van lastenboeken, Dierengezondheidsorganisaties, AMCRA) op 30 juni 2016 een convenant ondertekend over de strijd tegen antibioticaresistentie.

Dit convenant definieert als gemeenschappelijke strategische doelstelling een vermindering van 50% van het gebruik van antibiotica in de veeteelt tussen 2011 en 2020, en van 75% voor de kritische antibiotica.

Op de landbouwbeurs te Libramont, die van 22 tot 25 juli 2016 wordt georganiseerd, zal het FAVV aanwezig zijn op de stand dierengezondheid en een informatiebrochure verspreiden voor dierenartsen en veehouders over de nieuwe wetgeving, haar doelstellingen en het beleid wat betreft de strijd tegen de antibioticaresistentie in België.
Deze brochure kan ook geraadpleegd worden op de website van het Agentschap.

Het FAVV kijkt uit naar een ontmoeting met de dierenartsen en veehouders in Libramont. Wij zullen trachten om op al uw vragen en bezorgdheden te antwoorden. Dr Vet. Jean-François Heymans, de nieuwe Directeur “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten” van het Bestuur Controlebeleid van het Agentschap en nieuwe Belgische “Chief Veterinary Officer - CVO”, zal eveneens de vier dagen aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden.

In samenwerking met de andere betrokken administraties bereidt het FAVV ook een informatieronde voor over deze onderwerpen, die in het najaar van 2016 zal georganiseerd worden. Daarbij zullen in elke provincie aparte infovergaderingen georganiseerd worden voor veehouders en dierenartsen.

* koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren.

 


NOUVEL ARRÊTÉ ROYAL RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS PAR LES VÉTÉRINAIRES ET PAR LES RESPONSABLES DES ANIMAUX

LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE - DES MESURES EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DANS LE CONTEXTE « ONE HEALTH »

Fin juillet - début août 2016 (la date précise n’est pas encore connue), un nouvel arrêté royal relatif aux conditions d’utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les responsables des animaux sera publié dans le Moniteur belge. Il entrera en vigueur 10 jours après sa publication.

Cet AR remplacera l’AR du 23 mai 2000* en modernisant le cadre légal et permettra de nombreuses simplifications administratives.

Ce nouvel arrêté aura aussi pour objectif de contribuer à la lutte contre l’antibiorésistance : Des conditions pour l’utilisation des antibiotiques critiques, de même que l’enregistrement obligatoire de données d’utilisation des antibiotiques pour certaines espèces (porcs, veaux à l’engrais et volailles de rente), seront prévues dans ce cadre.

Par ailleurs, les Autorités, représentées par Maggie De Block, Ministre de la Santé publique, et par Willy Borsus, Ministre de l’Agriculture, et 16 partenaires concernés (Organisations agricoles, Associations vétérinaires, Association de l’Industrie du médicament, Association des fabricants d’aliments pour bétail, Gestionnaires de cahier des charges, Associations de santé animale, AMCRA) ont signé une convention relative à la lutte contre l’antibiorésistance le 30 juin 2016.

Cette convention définit comme objectifs stratégiques communs une diminution de 50% de l’utilisation des antibiotiques en élevage entre 2011 et 2020, et une diminution de 75% pour les antibiotiques critiques.

A la foire agricole de Libramont, qui se tiendra du 22 au 25 juillet 2016, l’AFSCA sera présente sur le pôle santé animale. Elle mettra à disposition des vétérinaires et des éleveurs une brochure relative à la nouvelle législation et aux objectifs poursuivis, de même qu’à la politique menée en matière de lutte contre l’antibiorésistance en Belgique.
Cette brochure pourra également être consultée sur le site de l’Agence.

L’AFSCA se réjouit d’y rencontrer les vétérinaires et les éleveurs. Elle répondra à leurs questions et préoccupations. Le nouveau Directeur « Santé animale & Sécurité des Produits animaux » de la DG « Politique de contrôle » de l’Agence, également nouveau « Chief Veterinary Officer – CVO » belge, le Dr Vet. Jean-François Heymans, sera également présent pendant ces 4 jours et disponible pour toute question.

L’AFSCA, en collaboration avec les autres administrations concernées, élabore également une tournée d’information sur ces sujets qui aura lieu en automne 2016. Des réunions d’information seront organisées dans chaque Province pour les éleveurs d’une part et pour les vétérinaires d’autre part.

* AR du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l’acquisition, la détention d’un dépôt, la prescription, la fourniture et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l’administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS