Sanitel-med gelanceerd, nieuwe online applicatie om antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren

SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren, is vanaf nu beschikbaar.

 

favv header imgs

newsletter
voor de dierenartsen

newsletter
pour les vétérinaires

federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen | agence federale pour la securite de la chaine alimentaire

10/05/2016

Version française en-dessous

SANITEL-MED GELANCEERD, NIEUWE ONLINE APPLICATIE OM ANTIBIOTICA VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK TE REGISTREREN

SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren, is vanaf nu beschikbaar. De online applicatie is te vinden op www.fagg.be/nl/SANITEL-MED 

De rapportering van deze gegevens moet helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel is een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibiotica die wordt ingezet op individuele veebedrijven. Te veel en onoordeelkundig gebruik van antibiotica bij dieren zorgt ervoor dat bacteriën resistenter worden. Daardoor zullen in de toekomst antibiotica minder effectief worden. Zieke dieren zullen minder goed kunnen worden behandeld en uiteindelijk zal ook de volksgezondheid hieronder lijden. Zowel dierenarts als veehouder hebben een belangrijke rol te vervullen in het nieuwe systeem. Eind mei 2016 zal SANITEL-MED bovendien bereikbaar zijn via het Sanitel–menu. Gegevens kunnen ook elektronisch worden doorgestuurd via XML.

Voor welke diercategorieën is de registratie van antibiotica verplicht?
In de loop van 2016 wordt het gebruik van SANITEL-MED verplicht voor registraties bij pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er vrijblijvend gebruik gemaakt worden van SANITEL-MED. De verplichting wordt vastgelegd in een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door verantwoordelijken van de dieren.

De rol van de dierenarts
De dierenarts kan dagelijks gegevens inbrengen. Uiterlijk 15 dagen na ieder kwartaal moeten de gegevens voor het voorbije kwartaal in SANITEL-MED zijn ingebracht. Wanneer daarna nog bijkomende meldingen nodig zijn, kunnen deze nog worden toegevoegd tot 6 maanden na aanmaak van het document. Daarna kan enkel de Service Desk nog meldingen annuleren of toevoegen.

De validatie van gegevens door de veehouder
De veehouder kan data valideren zodra deze beschikbaar zijn in het systeem, en dit moet ten laatste gebeuren voor het einde van de maand na ieder voorbij kwartaal. De veehouder kan foute gegevens wijzigen vooraleer deze te aanvaarden. Bij weigering van een melding is de dierenarts opnieuw aan zet en kan deze de melding wijzigen of annuleren. De veehouder kan correcte data actief valideren of deze automatisch laten valideren door het systeem bij het verstrijken van de termijn.

Registratie/validatie via derden
Een derde partij (AB-R, Bigame, BVK, …) kan namens een dierenarts of een veehouder gegevens doorsturen naar SANITEL-MED. Zij contacteren hiervoor de Service Desk en krijgen een specifieke login. Dierenartsen die data doorsturen naar derden moeten zich ervan vergewissen of deze de gegevens ook overmaken aan SANITEL-MED. Belangrijk: ook wanneer derden gegevens doorsturen, blijven dierenarts en veehouder onverminderd verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en het tijdig aanleveren ervan.

Hoe de juiste antibiotica verpakking inbrengen in het systeem?
De dierenarts kiest de juiste verpakking uit de lijst van gecommercialiseerde geneesmiddelen die in SANITEL-MED aanwezig is. Diezelfde lijst staat ook op de website van het fagg: www.fagg.be/nl/SANITEL-MED. Bij het voorschrijven van een geneesmiddel dat niet in België is vergund (invoer), een geneesmiddel voor menselijk gebruik of een magistrale bereiding, moeten bijkomende gegevens worden geregistreerd. De dierenarts neemt hiervoor best contact op met de Service Desk om de registratie te harmoniseren.

Overzichten van geregistreerde gegevens in SANITEL-MED
De dierenarts zal twee rapporten kunnen opvragen: een chronologisch overzicht per veehouder met het aantal voorgeschreven, verschafte en toegediende verpakkingen en een overzicht per product met de vermelding op welke beslagen dit werd gebruikt. De bedrijfsbegeleidende dierenarts kan alle tussenkomsten van andere dierenartsen op zijn/haar bedrijf/bedrijven consulteren. De veehouder kan alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica per dierenarts, diersoort en diercategorie consulteren.

Meer informatie:
- De online applicatie
- Meer informatie vindt u in deze brochure of op www.fagg.be/nl/SANITEL-MED
- Bij problemen of vragen kunt u terecht bij de Service Desk van SANITEL-MED op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of op + 32 2 528 40 43.

 


LANCEMENT DE SANITEL-MED, NOUVELLE APPLICATION EN LIGNE POUR ENREGISTRER L'UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES A USAGE VETERINAIRE

SANITEL-MED, l’application en ligne pour enregistrer tous les antibiotiques à usage vétérinaire prescrits, fournis et administrés, est maintenant disponible. L’application en ligne se trouve sur www.afmps.be/fr/SANITEL-MED.

La récolte de ces données doit aider à lutter contre la résistance aux antibiotiques. Le but est d’obtenir un meilleur aperçu de la quantité et du type d’antibiotiques attribués à chaque élevage. Une utilisation trop importante et incorrecte d’antibiotiques chez les animaux entraîne une augmentation de la résistance des bactéries. Les antibiotiques deviennent alors moins efficaces par la suite. Les animaux malades ne pourront plus être aussi bien traités et finalement, la santé publique en sera également victime. Tant le vétérinaire que l’éleveur ont un rôle important à jouer dans le nouveau système. Dès fin mai 2016 SANITEL-MED sera en outre accessible via le menu Sanitel. Les données peuvent aussi être transmises électroniquement via XML.

Pour quelles catégories d’animaux l’enregistrement des antibiotiques est-il obligatoire ?
Au cours de l’année 2016, l’utilisation de SANITEL-MED sera rendue obligatoire pour les enregistrements de volaille (poules pondeuses et poulets), porcs et veaux de boucherie. Pour les bovins, l’utilisation de SANITEL-MED est facultative. L’obligation est fixée légalement dans un nouvel arrêté royal relatif aux conditions d’utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les responsables des animaux.

Le rôle du vétérinaire
Le vétérinaire peut introduire des données sur base journalière. Au plus tard quinze jours après la fin de chaque trimestre, toutes les données du trimestre écoulé doivent être implémentées dans SANITEL-MED. Si par la suite des notifications supplémentaires sont nécessaires, celles-ci peuvent être ajoutées jusqu’à six mois après la création du document. Ensuite, seul le Service Desk peut annuler ou ajouter des notifications.

La validation des données par l’éleveur
L’éleveur peut valider les données dès qu’elles sont disponibles dans le système, mais il doit le faire au plus tard pour la fin du mois suivant chaque trimestre. L'éleveur peut modifier des données erronées avant de les accepter. En cas de refus d’une notification, c’est à nouveau au vétérinaire d’intervenir et celui-ci peut modifier ou annuler la notification. Lorsqu’il s’agit de données correctes, l'éleveur peut valider activement ou laisser le système valider automatiquement à l’échéance du délai.

Enregistrement/validation via des tiers
Une tierce partie (AB-R, Bigame, …) peut transmettre à SANITEL-MED des données au nom d’un vétérinaire ou d’un éleveur. Pour ce faire, ces derniers contactent le Service Desk et reçoivent un login spécifique. Les vétérinaires qui transmettent des données à des tiers doivent s’assurer que ceux-ci transfèrent également les informations à SANITEL-MED. Important : même si des tiers transmettent des données, le vétérinaire et l'éleveur restent toujours responsables du caractère complet, de l'exactitude et de la transmission des données en temps voulu.

Comment introduire le bon conditionnement d’antibiotiques dans le système ?
Le vétérinaire choisit le bon conditionnement dans la liste des médicaments commercialisés qui se trouve dans SANITEL-MED. Cette liste est également disponible sur le site de l’afmps : www.afmps.be/fr/SANITEL-MED . Lors de la prescription d’un médicament qui n’est pas autorisé en Belgique (importation), d’un médicament à usage humain ou d’une préparation magistrale, des données supplémentaires doivent être enregistrées. Le vétérinaire doit contacter à cet effet le Service Desk afin d’harmoniser l’enregistrement.

Aperçus des données enregistrées dans SANITEL-MED
Le vétérinaire pourra demander deux rapports : d’une part un aperçu chronologique par éleveur avec le nombre de conditionnements prescrits, fournis et administrés et d’autre part un aperçu par produit qui mentionne les troupeaux sur lesquels le produit a été utilisé. Le vétérinaire de guidance de l’élevage peut consulter toutes les interventions de collègues vétérinaires dans son/ses exploitation(s). L’éleveur peut consulter tous les antibiotiques prescrits, fournis et administrés par vétérinaire, espèce animale et catégorie animale.

Plus d’informations :
- L’application en ligne .
- Plus d’informations dans cette brochure ou sur www.afmps.be/fr/SANITEL-MED
- En cas de problèmes ou pour toute question vous pouvez directement contacter le Service Desk de SANITEL-MED à Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ou au + 32 2 528 40 43.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS