Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose

België is officieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Dit betekent dat minder dan 0,1% van de rundveebedrijven in België getroffen zijn door de ziekte. Recent werd een nieuwe haard vastgesteld. Een groot deel van de runderen in de haard blijkt aangetast te zijn.

favv afsca nl imgs

07/08/2015

Version française en-dessous

Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose.

België is officieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Dit betekent dat minder dan 0,1% van de rundveebedrijven in België getroffen zijn door de ziekte. Recent werd een nieuwe haard vastgesteld. Een groot deel van de runderen in de haard blijkt aangetast te zijn.

Op 30 juli werden een haard van rundertuberculose bevestigd in de provincie Limburg na vaststelling van verdachte letsels in het slachthuis. Bij de vergelijkende tuberculinatie van de 180 runderen die aanwezig waren op het betrokken melkveebedrijf vertoonden 63 runderen een positieve en 58 runderen een twijfelachtige reactie. Alle runderen van de haard worden op bevel afgeslacht.

Bij de tracering werden 167 contactbedrijven geïdentificeerd. Op al deze bedrijven wordt een staltuberculinatie gevraagd. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinatie wordt het officieel tuberculose vrij statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat geen runderen het bedrijf mogen verlaten, tenzij met een vrijgeleide van de PCE naar het slachthuis. De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald.

Gezien de sterke verspreiding van tuberculose op de haard, is de kans reëel dat er secundaire haarden zullen gevonden worden. Het FAVV vraagt dan ook met aandrang dat tuberculinaties secundem artem worden uitgevoerd.

Op 3 augustus werd ook rundertuberculose bevestigd bij een alpaca in de provincie Namen. Het betrokken dier was gestorven op het bedrijf en werd voor autopsie aangeboden bij ARSIA, waar typische letsels werden vastgesteld. Dit is de eerste maal dat in België rundertuberculose werd vastgesteld bij een kameelachtige. Het epidemiologisch onderzoek loopt. Er lijkt geen verband te zijn met de tuberculosehaard in Limburg.

In bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, wordt regelmatig rundertuberculose vastgesteld bij alpaca’s en lama’s. Waakzaamheid is dan ook geboden. In tegenstelling tot runderen ontwikkelt zich vaak een klinische ziekte. Bij sterfte van lama’s en alpaca’s is een autopsie dan ook ten zeerste aangewezen.

Meer info: http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

 


Vigilance accrue pour la tuberculose bovine.

La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine depuis le 25 juin 2003. Ce statut signifie que moins de 0,1% des exploitations en Belgique sont touchées par la maladie. Un nouveau foyer a été détecté récemment. Une grande partie des bovins du foyer s'avèrent être atteints.

Le 30 juillet, un foyer de tuberculose bovine a été confirmé en province du Limbourg après constatation de lésions suspectes à l'abattoir. Lors de la tuberculination d'étable comparative dans l'exploitation laitière concernée des 180 animaux présents, 63 bovins ont présenté une réaction positive, et 58 une réaction douteuse. L’ordre a été donné de procéder à l’abattage de tous les bovins de l’exploitation.

Le retraçage a permis d'identifier 167 exploitations de contact. Une tuberculination d'étable est demandée dans toutes ces exploitations. En attendant les résultats de cette tuberculination, le statut 'officiellement indemne de tuberculose' des troupeaux concernés est suspendu. Cela signifie qu'aucun bovin ne peut quitter l'exploitation, si ce n'est pour être emmené à l'abattoir avec un sauf-conduit de l'UPC. Le lait des exploitations de contact dont le statut 'tuberculose' a été suspendu peut être collecté sans restrictions.

Vu la forte propagation de la tuberculose dans le foyer, il existe un risque réel que des foyers secondaires soient détectés. L'AFSCA demande donc avec insistance que les tuberculinations soient réalisées dans les règles de l'art.

Le 3 août, un cas de tuberculose bovine a également été confirmé chez un alpaga en province de Namur. L'animal concerné était mort à l'exploitation et a été présenté pour autopsie à l'ARSIA, où des lésions typiques ont été constatées. C'est le premier cas de tuberculose bovine détecté en Belgique chez un camélidé. L'enquête épidémiologique est en cours. Il ne semble pas y avoir de lien avec le foyer de tuberculose au Limbourg.

Dans certains pays comme le Royaume-Uni, la tuberculose bovine est régulièrement détectée chez les alpagas et les lamas. La vigilance est donc de mise. Contrairement à ce qui se passe chez les bovins, une maladie clinique se développe souvent. En cas de décès de lamas et d'alpagas, une autopsie est donc très fortement indiquée.

Plus d’infos sur : http://www.afsca.be/santeanimale/tuberculose/

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS