Afrikaanse varkenspest

header FAVVnewsletter

AFRIKAANSE VARKENSPEST

Op 13/09/2018 werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in de gemeente Étalle in het zuiden van België.

Deze virale ziekte komt oorspronkelijk uit Afrika en is sinds meerdere jaren aanwezig in de Oost-Europese landen. De laatste maanden is de ziekte bezig aan een steile opmars richting het westen en treft ze landen die tot op heden ziektevrij zijn gebleven. Deze meest recente besmettingen zijn waarschijnlijk het gevolg van het binnenbrengen van besmette producten (vlees) door reizigers vanuit de besmette gebieden.

Afrikaanse varkenspest is overdraagbaar op varkens en everzwijnen, maar in geen geval op de mens. Het virus wordt gemakkelijk overgedragen van het ene dier op het andere, ofwel door nauw contact tussen individuele dieren, ofwel door besmet materiaal (vervoermiddelen, laarzen,...) ofwel via etensresten waarin het virus aanwezig is. Er bestaat momenteel geen enkele behandeling of vaccin tegen deze ziekte.

Het bestrijden van Afrikaanse varkenspest is van groot economisch belang en een grote uitdaging op het vlak van dierengezondheid. Alles moet in het werk worden gesteld om de overdracht van het virus van de everzwijnenpopulatie op de varkensbedrijven in ons land te voorkomen.

Om dit te bewerkstelligen werken de verschillende bestuursniveaus nauw samen.

De Service Public de Wallonie – SPW- heeft zelf een call center geopend (nr. 1718) en zijn agenten gemobiliseerd om kadavers van everzwijnen op te sporen in het besmet gebied en die aan testen te onderwerpen. De toegang tot wegen, niet verharde wegen en bospaden is gereglementeerd. Er werden affiches aangebracht met het verbod voor wandelaars om zich buiten de wegen te begeven als ze zich in de bossen en wouden van het gebied bevinden. Ook de jacht is er verboden.

Het FAVV herinnert van zijn kant aan de bioveiligheidsmaatregelen die overal van toepassing zijn waar varkens of in gevangenschap gehouden varkensachtigen aanwezig zijn.

  • De toegang tot iedere plaats waar varkens worden gehouden is beperkt tot de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf.
  • Het is verboden om varkens te voederen met keukenafval.
  • Alle vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van varkens moeten worden gereinigd en ontsmet na ieder transport.
  • Voor varkens die buiten kunnen lopen ziet de varkenshouder erop toe dat contact tussen zijn dieren en everzwijnen (wilde varkens) niet mogelijk is. Hiervoor installeert hij een dubbele afsluiting rond het buitenbeloop. Hij schermt de voedersilo’s bestemd voor varkens af door een afsluiting, zodat elk contact met everzwijnen (wilde varkens) vermeden wordt.
  • Alle varkenshouders moeten een beroep doen op hun dierenarts wanneer ze vaststellen dat varkens ziek zijn. Alvorens een behandeling voor te schrijven, moet de dierenarts monsters nemen en die doorsturen naar DGZ of ARSIA voor analyse op Afrikaanse varkenspest.
  • Verzamelingen van varkens zijn verboden. De varkens mogen enkel in een leeg voertuig worden geladen en moeten rechtstreeks van de varkenshouderij naar hun eindbestemming worden vervoerd.
  • Het is verboden om een gedood everzwijn of delen ervan mee te nemen naar een plaats waar varkens worden gehouden.
  • Het is verboden om binnen de 72 uur nadat je in contact bent gekomen met een everzwijn in contact te komen met varkens.

Op vrijdag 28/09 eerstkomend zal een ministerieel besluit in werking treden met de verplichting om alle gehouden varkens (en everzwijnen) in het gebied af te maken om te vermijden dat het virus van wilde dieren overgaat op gehouden varkens. Dit zou problemen voor de dierengezondheid en zeer grote economische problemen veroorzaken. De maatregel moet worden uitgevoerd binnen de 5 kalenderdagen na publicatie van het besluit. Het besluit werd vandaag, 27/09, gepubliceerd, dus de maatregel moet worden uitgevoerd vóór 02/10 om middernacht.

Het Agentschap organiseert het afslachten buiten het bedrijf van alle varkens afkomstig van bedrijven met 10 varkens of meer.

Voor de bedrijven met minder dan 10 varkens zijn het de burgemeesters die belast zijn met de aanduiding van erkende dierenartsen om de dieren op het bedrijf te euthanaseren. De ophaling van de kadavers gebeurt volgens de instructies van het Agentschap.  

 

(1) Het FAVV houdt je op de hoogte van de evolutie van de Afrikaanse varkenspest en de maatregelen die worden ingesteld via de website http://www.favv.be/avp/maatregelen/

logo afsca favv 60x60

Het FAVV-newsletterteam.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS