Covid-19 - 4

Nieuwsbrief MAART 2020 - 4


Nieuwsbrief Maart 2020 - 4

In deze nieuwsbrief:

  • Wat als een BMO ziek wordt door Covid-19?

Wat als een BMO ziek wordt door Covid-19?

Naar aanleiding van wat in de FAQ rubriek van de FAVV website verscheen, werd vrijdag en dit weekend gecommuniceerd met Dr. Jos Dusoleil, Regionaal Directeur van het FAVV.

__________________________________________________________________

Geachte Directeur,
Beste Jos,

Met enige verbazing lazen wij onderstaande op de website van het FAVV bij 'Coronavirus (Covid-19): Informatie voor bedrijven in de voedselketen en dierenartsen':

Als er geen keurder in een slachthuis aanwezig is, kunnen de normale slacht-werkzaamheden doorgaan? -NEW 25/03/2020)-
BMO’s die niet aanwezig kunnen zijn op een dag dat ze moeten keuren, zorgen conform artikel 3 in de bijlage van de Raamovereenkomst zelf voor hun vervanging. Deze werkwijze geldt ook op dit moment. De Raamovereenkomst is te vinden op de website van het Agentschap:
http://www.favv.be/professionelen/dierenartsen/#bmo

FAVV - Zelfstandige dierenartsen
Erkende dierenartsen: Dierenartsen met opdracht. Het FAVV kan bepaalde taken doen uitvoeren door zelfstandige dierenartsen, "dierenartsen met opdracht" (BMO-dierenarts) genoemd.
www.favv.be

Vervanging
Art. 3. […] De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, wanneer hij verhinderd is, zelf voor zijn vervanging te zorgen. Bij vervanging blijft de opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever aansprakelijk voor het garanderen van de continuïteit van de uitvoering van de opdracht.

Indien er effectief niemand zou komen opdagen in het slachthuis, dan kan het slachthuis contact nemen met de LCE. De LCE’s voorzien via GSM een permanentie 24/7. U vindt de telefoonnummers op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/ onder “verplichte melding”.


De BMO’s in de slachthuizen werken in een omgeving die risico’s (die genoeg bekend zijn) inhoudt op mogelijke besmetting. Vermits slachthuizen tot de essentiële sectoren behoren is er geen andere oplossing.

Met deze melding geeft het FAVV een verkeerd signaal naar de operatoren; als een slachthuis niet meer actief kan blijven omdat de BMO’s ziek uitvallen kan de economische schade op deze BMO’s verhaald worden, met verwijzing naar de ondertekende Raamovereenkomst.
Op zich is dit correcte berichtgeving.

Net als in andere essentiële sectoren kunnen mensen elk moment uitvallen, maar dit is in deze nooit geziene crisissituatie, met stellige zekerheid, de enige sector waar mensen die uitvallen op deze manier verantwoordelijk gesteld worden voor hun vervanging.
Als afwentelen van verantwoordelijkheid én een gebrek aan solidariteitsgevoel vanwege het FAVV in tijden van corona-crisis kan dit tellen!

In verband met de eerder vermelde risico’s horen wij van collega’s BMO dat slachthuisverantwoordelijken hun personeel te weinig motiveren betreffende de ‘social distancing’ regels. Deze kunnen al niet altijd correct toegepast worden aan de slachtband, maar tijdens de pauzes worden die regels vaak overboord gegooid door het personeel. In de eetzaal wordt de afstand aan tafel vaak ook niet gerespecteerd. Sommigen gaan zelfs in groep roken of in groep eten in hun voertuig.
Maskers worden meestal wel aangeboden. Er wordt echter door de operator te weinig toegezien op het dragen ervan en soms zijn ze ook van inferieure kwaliteit (vlug scheuren of doorweekt). Tijdens de pauzes gaan de maskers er ook vlug af…
Er hangen in de slachthuizen wel ad valvas instructies betreffende Covid-19 preventie, maar er wordt door de slachthuisverantwoordelijken dus te weinig opgevolgd of deze regels ook daadwerkelijk worden toegepast.
Tenslotte dient ook vermeld te worden dat het personeel ook vaak in busjes met meerdere personen komt aangereden.

Dit alles om nogmaals te illustreren hoe gevaarlijk de werkomgeving is voor de BMO’s. Zij rekenen daarom juist op steun van het FAVV. BMO’s kunnen hierop natuurlijk ingrijpen, maar dit ligt niet altijd zo eenvoudig omdat er ook economische gegevens aanwezig zijn. Om een voorbeeld te geven: de slachtactiviteiten stilleggen als BMO vraagt goede, bewezen onderbouwing om te vermijden achteraf een schadeclaim gepresenteerd te krijgen door de operator. Dit kan beter door een Inspecteur-controleur die volledige ondersteuning heeft van het FAVV (en toch nog altijd ter plaatse gaat?) terwijl een BMO als externe zelfstandige best eerst zijn overeenkomsten grondig uitpluist alvorens zulke drastische maatregelen te nemen.
In die context komt de melding waarvan sprake aan als een provocatie.

Mogen wij daarom vragen om de publicatie van deze melding op de website aan te passen?

Graag hadden wij ook dit item alvast geagendeerd op de vergadering van 13 mei (als ze doorgaat), vermits het voor ons in de toekomst geen optie meer is om dit artikel 3 nog te ondertekenen zonder de nodige bijsturing.

Met vriendelijke groeten,

Koen Rogge en Chris Landuyt namens IV-DB en VDV

__________________________________________________________________

Daarop kregen wij antwoord van Dr. Jos Dusoleil waaruit hierbij de voornaamste zaken:

- Enkele dagen geleden kregen we van zowel FEBEV als VIP de vraag wat we zouden doen als er plots een BMO ziek zou worden van het Corona virus en hoe we de keuring dan zouden garanderen. Ons antwoord hierop was dat dit duidelijk voorzien is in de Raamovereenkomst met de BMO en dat in eerste fase de BMO zelf zou voorzien in zijn/haar vervanging, dat indien dit niet mogelijk is de AV BMO dit overneemt en indien dat niet mogelijk is, de LCE de nodige stappen onderneemt. (Dit is wat grotendeels op onze website staat.)

- In dezelfde boodschap naar FEBEV en VIP hebben we dan nogmaals het belang aangehaald dat de slachthuizen de nodige zorg moeten dragen voor de veiligheidsmaatregelen, geadviseerd door de veiligheidsraad van de Regering en dat ze dus mee verantwoordelijk zijn voor het welzijn, lees vermijden van ziek worden, van de BMO. Zij zijn in eerste fase mee verantwoordelijk voor de gepaste maatregelen. Ondertussen heeft FEBEV naar alle slachthuizen een boodschap gericht ter attentie van de BMO.

- Het economisch gevaar dat aangehaald wordt kan een slachthuis niet naar jullie richten, want ze weten dat ze enkel kunnen slachten als er keuring is voorzien en het uitvallen van massaal veel BMO tgv Corona bvb gaat ongetwijfeld ook bij hun medewerkers gevolg hebben.

- Bovenstaande was dus de eerste aanleiding, maar veel belangrijker was de opdracht die we eergisteren gekregen hebben van de Economic Risk managing groep (met Piet VT) en die aansluit met de vraag van FEBEV en VIP. We hebben, net zoals vele bedrijven, een BCP (Business Continuity Plan) moeten opstellen voor de Dierenartsen met Opdracht in de slachthuizen. Voor het FAVV hebben we dit al jaren, maar voor de BMO was dit nog niet voorzien. In dit plan beschrijven we hoe we een massale uitval van BMO tgv ziekte of een andere oorzaak gaan aanpakken en dit om de keuring en dus rechtstreeks ook de voedselvoorziening te waarborgen, zeker gezien dit een essentiële sector is. Dat BCP bestaat uit 18 stappen, enkel bij de eerste twee ligt er een verantwoordelijkheid bij de BMO, de rest nemen wij over. Er staat niets in wat tegen het dierenartsenberoep ingaat, noch tegen de BMO. Het is in alle urgentie opgemaakt gezien de crisis, maar ik heb de hoop dat we dit BCP nooit zullen moeten activeren.

- Wat betreft de maatregelen in de slachthuizen, maatregelen van hand- en hoesthygiëne, social distancing,… blijf ik het spijtig vinden dat de slachthuizen zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ik denk dat we vanuit de LCE’s jullie heel hard ondersteunen op dit punt en dat, indien we klachten krijgen, we de nodige actie ondernemen desgevallend zelfs het slachten verbieden. Indien jullie hierover klachten hebben, dan moeten jullie de LCE inlichten en nemen we de nodige maatregelen. We hebben vorige week in meerdere slachthuizen moeten tussenkomen en iedere keer werden door de uitbaters de gepaste maatregelen genomen. Ik heb zelf al enkele keren tussen gekomen bij FEBEV en ik zal maandagochtend nogmaals met hen een bespreking hebben over dit probleem.

__________________________________________________________________

Daarop werd gereageerd door de syndicale vertegenwoordigers:

Geachte Directeur,
Beste Jos,

Bedankt voor de uitleg die heel wat verduidelijkt.

Desondanks blijft de communicatie op de website van het FAVV verwarrend.
Daar is alleen sprake van de verantwoordelijkheid van de BMO en niet enkel in ‘een eerste fase’ zoals u vermeldt in uw mail. Het zou heel wat ongerustheid, frustratie en spanning in tijden van angst wegnemen bij de BMO’s als u dit op deze manier (‘in een eerste fase’) zou vermelden en verwijzen naar een recent actieplan (BCP) dat opgemaakt is om de continuïteit van de keuringsactiviteiten te garanderen in het geval veel BMO’s uitvallen door het virus.
Mogen wij dus er nogmaals uitdrukkelijk op aandringen een aanpassing te doen van de berichtgeving over dit onderwerp op de website van het FAVV?

Dit zou ook de communicatie naar onze leden vergemakkelijken. De vele vragen van de BMO’s komen tenslotte bij ons, als syndicale vertegenwoordigers, terecht en wij moeten daar een helder en geruststellend antwoord kunnen op geven.

Wij appreciëren zeker de stappen die u zet (nu en in de toekomst) om de operatoren tot grotere inspanningen te verplichten om de essentiële beschermingsmaatregelen in hun bedrijf te doen respecteren. Dat kan er de taak van de BMO alleen gemakkelijker op maken en hun beschermingsgraad verhogen.

Met vriendelijke groeten,

Koen Rogge en Chris Landuyt namens IV-DB en VDV

Wij kregen de bevestiging dat de melding op de website van het FAVV hierover vandaag 30/03/2020 aangepast wordt.


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS