Nieuwsbrief MEI 2019


IV-DB 2.0

In deze nieuwsbrief:

  • Word lid van een dierenartsenorganisatie
  • stop derogatie van vaccinatie aan de veehouder nu!
  • voor alle duidelijkheid
  • heropstart NDP (nutsdierenpractici)
  • geschiedenis van diergeneeskunde in België deel 1

1— Blijf niet onverschillig, word lid van een dierenartsenvereniging!

lidworden da verenigingGeachte collega’s,

VDV (Vlaamse DierenartsenVereniging) en IV-DB (Intérêts Vétérinaires-DierenartsenBelangen) zijn recent samen aan tafel gaan zitten. Na de heisa uit het verleden is dit een positief signaal. Vele dierenartsen haakten immers af op de onderlinge verdeeldheid en hernieuwden hun lidmaatschap van VDV of IV-DB niet.

Nochtans is een gezamenlijke grote achterban uitermate belangrijk wanneer je als gesprekspartner van de overheid de belangen van een ganse beroepsgroep succesvol wil behartigen. Voortaan worden topics, die we in naam van de dierenartsen willen bespreken bij de overheid, eerst op voorhand besproken tussen die vertegenwoordigers van beide verenigingen die nadien ook samen naar de overheid zullen gaan. Op die manier is er consistentie en zal het corps met één stem spreken.

Daarom deze warme oproep: Blijf niet onverschillig, word lid van een dierenartsenvereniging! Het is enkel mits een sterk mandaat dat wij zaken, die het beroep van dierenarts aanbelangen, kunnen bespreken met de overheid om op die manier het dagelijkse werk van hardwerkende dierenartsen positief te beïnvloeden.

Het bestuur van VDV én IV-DB.


2— Stop derogatie van vaccinatie aan de veehouder nu!

vaccinatieDe serologische opvolging voor blauwtongvirus bracht de voorbije winter 6 haarden aan het licht in de provincie Luxemburg. Dit is de kroniek van een aangekondigde uitbraak natuurlijk. Het virus, vooral type 8 maar ook type 4, circuleert nu al enkele jaren in Frankrijk tot tegen de grens met België. Het is ronduit onbegrijpelijk dat België in 2017 nog besliste dat zijn (duur) aangekocht vaccin zonder enig toezicht of opvolging gratis en zonder enige verplichting naar de veehouder moest worden verschaft.

Dierenartsen die vaccinaties melden (of verschaffing van het vaccin?) kregen een aalmoes van 25 euro per bedrijf. Op voorwaarde dan nog dat het binnen een beperkte periode gebeurde en uitsluitend voor rundvee. Geen wonder dat in eerste instantie de positieve serologische resultaten geen waarde hadden omdat niemand met zekerheid wist of de dieren al dan niet gevaccineerd waren!

Als gevolg van deze bedenkelijke aanpak bleef vaccinatie in 2018 beperkt tot minder dan 10% van de gevoelige populatie, de gevaccineerde bedrijven waren grotendeels onbekend. Tot overmaat van ramp bereikte het vaccin zijn vervaldag reeds in oktober 2018 waardoor eind vorig jaar minstens 500.000 doses vaccin werden vernietigd!

De nieuwe uitbraak van blauwtong (6 haarden) in de provincie Luxemburg bedreigt nu de runder-, geiten- en schapenpopulatie. De grenzen zijn gesloten voor de uitvoer.

Op een inderhaast bijeengeroepen vergadering verdedigde VDV / IV-DB / NDP (Werkgroep NutsDierenPractici) de volgende eisen voor een nieuwe vaccinatiecampagne:

  • afschaffing van derogatie van vaccinatie aan de veehouder (= vaccinatie moet gebeuren door dierenarts)
  • verplichte (nood)vaccinatie van de totale populatie
  • degelijke vergoeding voor de dierenarts voor vaccinatie én administratie (voor correcte registraties van de vaccinaties)
  • maatregelen bij uitvoer (bloedname/vaccinatie) moeten strikt door een dierenarts gebeuren

Er zijn voorlopig 210.000 doses vaccin voorradig voor gans België. Het FAGG bekijkt de mogelijkheden van de verschillende farmaceutische firma’s om tot een snelle bijkomende productie van nieuw vaccin te komen. We moeten in alle geval zuinig met het vaccin omspringen. Daarom vraagt VDV/ IV-DB /NDP met aandrang de derogatie van de vaccinatie aan de veehouder op te schorten. Voor de representatieve dierenartsenorganisaties is dit het allerbelangrijkste. We moeten zuinig zijn met het beschikbare vaccin en de veehouders die het goed willen doen moeten niet de dupe worden van de cowboys met andere bedoelingen. Bovendien kunnen we als dierenartsen alleen maar melden/registreren als we daadwerkelijk zelf gevaccineerd hebben.

Ook de mogelijkheid van een (beperkte) tussenkomst van het Sanitair Fonds wordt bekeken. Op de vergadering werd door verschillende landbouworganisaties terecht opgeroepen om een groepsaankoop voor de ganse populatie te organiseren. Dat lijkt ons logisch maar voor dit jaar bijna onmogelijk. Ons advies is dan ook: laat de dierenartsen dit jaar correct vaccineren met het beschikbaar vaccin en organiseer tegen volgend jaar een groepsaankoop om de prijs te drukken, zoals gevraagd door vooral de schapen- en geitenhouders.

Tot slot geven we nog even het meest recente standpunt van NDP, zoals besproken op hun vergadering van 10 april. Voor dit jaar: indien er voor einde mei voldoende vaccin beschikbaar kan zijn, dan moeten de vaccinaties dit jaar nog verplicht worden. Bij onvoldoende vaccin moet er zoveel mogelijk gevaccineerd worden op vrijwillige basis, maar wel altijd door de dierenarts.

Voor volgend jaar: vaccinatie moet verplicht worden en moet door de dierenarts gebeuren met registratie en een lijst van de gevaccineerde dieren op het bedrijf (zodat alles in orde is voor de export). Een financiële tussenkomst naar de boer toe is mogelijk na registratie door de dierenarts. De dierenarts rekent zelf af bij de boer voor de gemaakte kosten (vaccin + werk). De registratie door de dierenarts moet betaald worden door de overheid (zij houden toezicht op het goed gebruik van de aangekochte vaccins). Verloning: 120€ per beslag waar gevaccineerd werd, zowel voor runderen als voor kleine herkauwers.

De dierenartsenorganisaties zullen in onderling overleg op verdere vergaderingen vertegenwoordigd zijn. Hou onze andere informatiekanalen (website, Facebook, e-mailing) in het oog om op de hoogte te blijven.


3— Voor alle duidelijkheid:

vrijenvrankDe mailings onder de naam "Vrij en Vrank" hebben niets meer te maken met onze beroepsorganisatie IV-DB.

Dit is een onafhankelijk éénmansinitiatief.

De mening van het IV-DB wordt enkel nog verspreid via mailings en website van het IV-DB zelf…

M vr gr, het bestuur van het IV-DB


4— Nutsdierenpractici.

nutsdierenBeste collega’s,

Met enige trots en met nog meer enthousiasme breng ik jullie op de hoogte dat we het NDP (NutsDierenPractici) nieuw leven hebben ingeblazen. Praktijkdierenartsen zijn noeste werkers die zich niet graag bezig houden met papieren, protocols en vergaderingen in Brussel. Ze werken dag, nacht, week en weekend om hun boterham te verdienen en hun klanten zo goed mogelijk te bedienen.

Anderzijds zijn ze vaak misnoegd over de manier waarop sommige dierziektebestrijdingsprogramma’s opgesteld zijn of uitgevoerd worden, over hoe pover ze vergoed worden voor bepaalde opdrachten - of soms helemaal niet- en over de manier waarop ze soms door andere belangenverenigingen in een slecht daglicht gesteld worden. De meeste praktijkdierenartsen hebben geen idee hoe wetgeving, regelgeving of beslissingen in Brussel binnen verschillende adviesraden tot stand komen. Het interesseert hen meestal ook niet. Anderzijds staan ze, eens alles beslist is en er geen weg terug is, luid te roepen omdat er met hen geen rekening wordt gehouden. Veelal wordt er gewezen naar de "Orde der dierenartsen" om de belangen van de dierenartsen te verdedigen, maar dit is niet de rol van de Orde. De Orde dient om de wetgeving i.v.m. de diergeneeskunde op te stellen en ervoor te zorgen dat deze ook nageleefd wordt. Het verdedigen van de belangen van de dierenartsen daarentegen is het werk van de syndicaten. In Vlaanderen zijn er 2: VDV (Vlaamse DierenartsenVereniging) en IVDB (Intérêts Vétérinaires, Dierenartsen Belangen).

Lees meer »


5— Uit de oude doos, deel 1.

choletDe bestrijding van kwade droes. Militair dierenarts Paul Balthasar Cholet op non-activiteit geplaatst…

Militair dierenarts eerste klas Cholet (°1788) had bij zijn indiensttreding in het Belgisch Leger eind 1830 een militaire loopbaan achter de rug van meer dan twintig jaar als strijder, hoefsmid en dierenarts bij het Franse en Nederlandse Leger. Hij had in 1817 het diploma van dierenarts behaald in de Veterinaire school van Alfort.

Paul Balthasar Cholet had in de door hem ondersteunde artillerie-eenheid in Doornik in de periode 1833-1834 te maken met een uitbraak van de besmettelijke paardenziekte droes (omschreven als les chevaux affectés de la morve et de farcin). Uit zijn talrijke verslagen moet blijken dat gezondigd werd tegen zowat alle voorschriften om de ziekte onder controle te krijgen.

De paardenstallen waren gebouwd op grond van de stad Doornik terwijl de stad en het leger samen dienden in te staan voor onderhoud en noodzakelijke aanpassingen. Dat zorgde voor problemen bij de behandeling van zieke dieren en bij de voorkoming van nieuwe besmettingen. Gezonde en zieke paarden konden niet of onvoldoende in aparte stallen ondergebracht worden. De stallen hadden geen stenen bevloering en drainage van de urine was er evenmin. Volgens Cholet werd uit onwetendheid en uit besparingsoverwegingen het tuigage van paarden die aan de besmettelijke ziekte gestorven waren, niet verbrand maar wel opnieuw gebruikt. Voldoende opgeleid personeel om de paarden te verzorgen was er evenmin. Volgens de voorschriften dienden zieke paarden verzorgd te worden door de ruiters in ondersteuning van de dierenarts. Dat gebeurde wel, maar die ruiters keerden mét de paarden naar hun eenheid terug vooraleer die genezen waren én in dezelfde kledij die ze tijdens de verzorgingsperiode droegen.

Dierenarts Cholet noteerde dat in de korte periode van 1 augustus tot 13 november 1833 niet minder dan 162 paarden in de infirmerie binnengekomen waren. 105 paarden konden genezen worden, twaalf paarden stierven en vijfenveertig andere paarden waren midden november 1833 nog in behandeling. Eind november 1833 waren er in de infirmerie zevenentachtig paarden opgevangen: zevenenzestig ervan leden aan droes. De ziekte was dus allerminst onder controle. De dierenarts kloeg de houding aan van de korpscommandant die de nodige acties om de uitbreiding van de ziekte te stoppen onvoldoende of niet, en bovendien veel te laat, ondersteunde. Meer nog, die korpscommandant beschuldigde Cholet ervan niet de juiste behandeling toe te passen. Die beschuldiging moet mijns inziens gezien worden in het kader van de toenmalige almacht van een korpscommandant over de militaire dierenartsen, zowel op hiërarchisch als op technisch vlak. Cholet weerlegde die aantijging door te beschrijven welke behandelingen hij aangewend had en hij maakte zelfs gewag van een nieuwe manier van behandeling.

Begin 1834 werd Cholet op non-activiteit geplaatst omdat teveel in zijn infirmerie binnengebrachte zieke militaire paarden waren gestorven. Militair dierenarts Cholet ondervond aan den lijve wat hij in zijn curriculum vitae anno 1830 had vermeld: hij had daarin gepleit voor de oprichting van één centrale diergeneeskundige infirmerie voor de verzorging van de paarden die in de volgens hem niet zo goed uitgeruste infirmerieën bij de Cavalerie- en de Artillerie-eenheden niet de gepaste verzorging kregen… In diezelfde periode, was de bestrijding van (kwade) droes een belangrijk issue voor de toenmalige dierenarts-inspecteur Verheyen. De jarenlange strijd van Verheyen voor de preventie van droes zou eind 1837-begin 1838 leiden tot een jaarlijkse verplichte cours d’hyppiatrique voor de officieren en de intelligentste onderofficieren van alle regimenten van de cavalerie en de artillerie.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS