Stem wijs!

Nieuwsbrief JUNI 2019


Nieuwsbrief Juni 2019

In deze nieuwsbrief:

 1. Stem wijs! - Kandidaten verkiezingen NGROD en NGRvB
 2. Dankwoord aan Isabel
 3. Vergadering nieuw overlegorgaan FAGG
 4. Recht van antwoord
 5. Uit de oude doos: de geschiedenis van de diergeneeskunde - deel 2

1— Stem wijs! - Kandidaten verkiezingen NGROD en NGRvB

Wij distanciëren ons van persoonlijke meningen en aanbevelingen ten voor-of nadele van enige kandidaten. (nvdr)


Verkiezingen NGROD: 10 kandidaten


Misschien heb je al gestemd, misschien nog niet. Alleszins, vijf nieuwe raadsleden voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad (NGROD) moeten gekozen worden voor een periode van zes jaar, tot 2025. Daarnaast ook drie nieuwe raadsleden voor de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep (NGRvB), voor een periode van drie jaar, tot 2022.

Elke kiezer mag op elk biljet niet meer namen aankruisen dan er zetels te benoemen zijn, dus maximum 5 voor de NGROD en maximum 3 voor NGRvB.

De Hoge Raad heeft de datum van de verkiezingen voor de NGROD en de NGRvB vastgelegd op vrijdag 12 juli 2019 om 10.00 uur.

Dat betekent dat de omslag die je ingevulde stembiljetten bevat, uiterlijk 12/7 om 10u aanwezig moet zijn op de zetel van de NGROD, om het even of hij per post verzonden, door een bode gebracht of door de kiezer zelf afgegeven wordt.
Even opfrissen: elke drie jaar organiseert de Orde verkiezingen waarbij in een even jaar vier, en in een oneven jaar vijf van de negen leden van de gewestelijke raden worden vernieuwd. Dus zowel aan Nederlandstalige kant (NGROD) als aan Franstalige kant (CRFOV) wordt er gekozen. Er worden telkens ook evenveel vervangers gekozen.

De huidige 4 NGROD dierenartsen-raadsleden wiens mandaat nog doorloopt tot 2022 zijn Dr. Bernard Carton, Dr. Maarten De Gussem, Dr. Miguel Stevens en Dr. Henri Van Lierde. En daar worden dus straks 5 nieuw verkozenen aan toegevoegd.

We kunnen kiezen uit 10 Vlaamse kandidaten die we hier graag kort voorstellen. We vroegen hun een kort tekstje aan te leveren met daarin naast wie ze zijn ook kort waar ze voor staan zodat je als kiezer weet wat hun belangrijkste beleidspunten zijn.


De interregionale dierenartsenvereniging heeft de krachten gebundeld en het voorstel geuit om vanuit de 10 regionale verenigingen afgevaardigden te kiezen met als verenigd doel een nauwere, respectvolle band tussen de Orde en de dierenarts in het veld.

Wij vragen de steun van elke dierenarts, die dit positief signaal wil volgen, door zijn/haar stem te geven aan volgende kandidaten:

Josephine Melotte (Zonhoven)

Joke Lannoo (Tielt)

Lies Van de Steene (Zomergem)

Raf Deconinck (Sint-Gillis-Waas)

Theo Borgers (Geluveld)

Luc Nagels (Diepenbeek)

Peter Vandekerckhove (Wondelgem)

In onderling overleg met de Regionales kiezen zij voor de volgende kernbegrippen

Communicatie is van cruciaal belang. Onze kandidaten zijn allemaal geruggesteund door hun respectievelijke regionale vereniging. Zij beloven een goede communicatie naar de achterban en verwachten een positieve feedback. Tuchtrecht is gelieerd aan discretie en zwijgplicht van de raadsleden en dit dient dus ook zo behandeld te worden. Andere beroepsgebonden zaken kunnen via open communicatie aan de leden meegedeeld worden zonder dat daarvoor heimelijke of anonieme kanalen gebruikt moeten worden.

Eerlijkheid en Openheid naar de leden. Zowel over de financiële transacties van de Orde, die met het lidgeld van elke dierenarts gefinancierd worden, als over discussiepunten. Deze discussiepunten, voor zover deze niet vallen binnen de zwijgplicht van de raadsleden, moeten kunnen besproken worden met de regionale verenigingen in de hoop samen tot een consensus te komen en impasse te voorkomen. Frequente rapportering over de activiteiten en uitgekeerde vergoedingen aan de raadsleden, horen bij deze openheid. Grootschalige uitgaven kunnen enkel gedaan worden na onderbouwde argumentatie, bespreking en goedkeuring van alle raadsleden.

Vernieuwing van de Raad en zijn bureau (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris) lijkt ons essentieel om komaf te maken met wat er de afgelopen jaren misgelopen is. Met een verse kijk op de toekomst willen we ervoor zorgen dat de onderlinge Raden terug op constructieve wijze samenwerken.

Dit geldt zowel voor de Raadsleden onderling, als de samenwerking met de Gemengde raad van beroep, de Onderzoeksraad, de Hoge Raad en de Franstalige gewestelijke raad. Een frisse herstart lijkt noodzakelijk om de impasse van de afgelopen jaren te doen stoppen. Daarom zijn wij van mening dat syndicale bemoeienissen tegenaangewezen zijn en hebben wij geen kandidaten, met recente Orde-activiteit, weerhouden als kandidaat.

Wij wensen wel met alle syndicaten, zonder enig onderscheid, op een constructieve manier samen te werken. Elk van onze kandidaten kan beschouwd worden als neutraal, niet vooringenomen en heeft het beste voor met zijn/haar beroep.

Het algemeen belang van elke dierenarts overweegt en moet beschermd worden, met aandacht voor de mentale gezondheid van elke collega

Niet alleen objectieve en rechtvaardige controle van dierenartsen, maar daarnaast ook het beschermen en ondersteunen van de dierenarts in het veld. Er zou een laagdrempelig platform moeten gecreëerd worden waar de leden gemakkelijk probleempunten en werkpunten kunnen aangeven. Een ombudsman zou hiervoor een gewenst instrument kunnen worden.

Toekomstgerichte, goed gefundeerde ideeën worden warm ontvangen en zullen steeds getoetst worden aan wat de huidige maatschappij van onze beroepsgroep verwacht. We willen vooral ook de jonge dierenartsen motiveren om hun toekomstvisie op ons beroep mee vorm te geven. De Orde moet de toekomstige veranderingen in het beroep begeleiden en wettelijk omkaderen door de regels op tijd en stond met gezond verstand aan te passen in onderling overleg met de achterban.

Integriteit is belangrijk voor elk van onze kandidaten en dit willen zij gedurende 6 jaar ook als motto vooropstellen indien zij verkozen worden.

Samen komen is een begin,
Samen blijven is vooruitgang,
Samenwerken garandeert succes!Theo Borgers

 • Ieperse Dierenartsenvereniging
 • Afgestudeerd in 1986
 • 30 jaar gemengde praktijk in Geluveld
 • Vanaf januari 2019 KHD en tropische dieren van thermaparken Harry Malter, Bellewaerde


Raf Deconick

 • Wase Diergeneeskundige Kring
 • Afgestudeerd in 1976
 • 1976-1977 GHD-praktijk Waals-Brabant
 • 1978-1992: 1-manspraktijk & keurder
 • 1992-1995: 2-manspraktijk
 • 1995-2018: DAP Aan De Watergang en Zonnegloed


Joke Lannoo

 • Brugse en Ieperse Dierenartsenkringen
 • Afgestudeerd in 2009
 • 2009-2013: werkzaam in UK in 2 dierklinieken
 • 2013-2016: KHD-praktijk Nachtegaele
 • 2016-nu: interims in diverse KHD-praktijken +klinieken in UK


Josfien Melotte

 • Limburgse Dierenartsenvereniging
 • Afgestudeerd in 1982
 • 1982-2004: gemengde praktijk Zonhoven
 • 2004-nu: KHD Sonuwe
 • 2016-nu: ex-voorzitster Limburgse DV en ex-voorzitster NGROD en ex-raadslid NGROD


Luc Nagels

 • Bestuur Limburgse Dierenartsenvereniging
 • Afgestudeerd in 1987
 • KHD-prakijk, Dierenkliniek Sanimalia
 • Specialiteiten dermatologie en cytologie
 • Postgraduaat KMO Management


Peter Vandekerckhove

 • Meetjeslandse Dierenartsenvereniging
 • Afgestudeerd in 1983
 • Assistent dienst Pathologie RUG bij Prof. Hoorens
 • Diplomate ECVS en erkend door NGROD als specialist chirurgie sinds 2005
 • Dierenartsencentrum Malpertuus in Heusden
 • Specialiteit Chirurgie en Medische beeldvorming


Lies Van de Steene

 • Meetjeslandse Dierenartsenvereniging
 • Afgestudeerd in 2009
 • 2009-2016: DA landbouwhuisdieren Animedi
 • 2016-2018: Area Veterinary Manager Ruminants bij Zoetis
 • 2018-nu: DAP Van Hulle-Van de Steene, GHD


Danny Coomans

 • Jaar van afstuderen : 1983
 • Sector/Praktijk: Dierenarts rundvee/paard bij Dierenkliniek Venhei, Kasterlee

Om een einde te maken aan de diepe interne crisis die de NGROD nu al enkele jaren in zijn greep houdt, nam de nieuw opgerichte interregionale vereniging een lovenswaardig initiatief. Met nieuwe mensen proberen de Vlaamse Raad van de Orde opnieuw om te vormen tot een goed functionerend orgaan, wakend over ons beroep, is de doelstelling. Enige ervaring toevoegen aan een eventuele nieuwe groep lijkt me daarbij belangrijk, met jullie steun denk ik die te kunnen bijbrengen in de volgende raad. Ik ben sinds jaren actief in de verdediging van het beroep en heb zeker mijn verdienste in de huidige belangrijke toenadering tussen VDV en IVDB. Bovendien was ik 9 jaar geleden reeds voorzitter van de NGROD voor een mandaat van 3 jaar. Onafgewerkte dossiers van toen blijken nog steeds de hete hangijzers van nu. Denk maar aan het herbekijken van de rol van de Hoge Raad van de Orde, het definiëren van de bevoegdheden van de dierenartsassistenten, dierenwelzijn, het bepalen van onverenigbaarheden bij de overnames van praktijken door externe ketens en de bewaking van de onafhankelijkheid van de dierenarts.

Guy Gadeyne

 • Jaar van afstuderen: 1982
 • Sector/Praktijk : Praktijk voor gezelschapsdieren – doorstuurpraktijk cardiologie

De Orde verkeert in een diepe crisis en dit op het moment dat jonge practici de steun van de Orde het meest nodig hebben om te kunnen overleven in ons beroep.
De regionale kringen mengen zich voor het eerst in de verkiezingen. Ze proberen de huidige malaise op te lossen door een nieuwe ploeg uit eigen rangen naar voor te schuiven. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar hun team van zeven kandidaten telt vijf dierenartsen die helemaal geen ervaring hebben als raadslid in de Orde.
Nieuwe collega’s zijn zeker welkom in de Orde, maar in tijden van crisis moeten
raadsleden met veel ervaring aan het roer staan. Ethische dierenartsen met een duidelijke toekomstvisie. Mensen met een rechte rug, die reeds bewezen hebben dat ze constructief kunnen samenwerken, met respect voor ieders mening.
Geef mij uw stem en kies ook voor de vier andere kandidaten met ervaring binnen de Orde. Met zo een team wil ik er opnieuw mijn schouders onder zetten en zelfs dit team leiden.
Laten we van de Orde van de dierenartsen opnieuw een Orde VOOR de dierenartsen maken.

Chris Landuyt

 • Jaar van afstuderen: 1980
 • Actief als BMO voor het FAVV en als consultant

Van 2010 tot 2016 was ik reeds raadslid waarbij ik nooit een functie als lid van het Bureau geambieerd heb. Ik durf mezelf vooral te bestempelen als een dossiervreter, voorbereiden van dossiers die dan op de Raad besproken worden.
Ik kan bogen op 30 jaar praktijkervaring waarvan 18 jaar in associatie-verband (vooral nutsdieren) in combinatie met activiteiten als BMO, een functie die ik nog altijd uitoefen (tot 2016 keuring en nu inspecties). Al jaren vertegenwoordig ik de BMO, een wat “ondergesneeuwde” groep binnen de diergeneeskunde, in Brussel in een vaak moeilijke strijd met het FAVV.
Mijn ambitie is, indien ik verkozen word, om samen met de andere leden van de Raad de goede werking van de NGROD zo snel mogelijk weer op gang te krijgen én draaiende te houden. Een aantal dossiers die nu nog altijd op definitieve afwerking wachten door de stand-still van de laatste jaren (diergeneeskundige rechtspersoon, ketenvorming,…) moeten dringend afgewerkt worden.
Ook de goede contacten met de overheid, die al te lang verwaarloosd werden, moeten hersteld worden om er bij te zijn als diergeneeskundige wetgeving moet aangepast worden.


2— Dankwoord aan Isabel

Jarenlang heeft onze webmaster Isabel Heylen vanuit Spanje de logistiek van de website, nieuwsbrieven en contact met collega’s i.v.m. zoekertjes, en meer verzorgd. Op 1 juni sloeg zij een andere carrièreweg in. Wij wensen Isabel van harte te bedanken voor haar werk voor onze beroepsvereniging en een succesvolle verdere carrière toe.


3— Vergadering nieuw overlegorgaan FAGG

In het nieuw opgerichte overlegorgaan dierenartsen van het FAGG was er deze morgen (vrijdag 14 juni 2019) een delegatie van de VDV en de IV-DB aanwezig. Daarbij kwamen er onder meer twee belangrijke onderwerpen aan bod:

 1. de nieuwe Europese wetgeving, met als heikel punt het al dan niet toelaten van internetverkoop van voorschriftplichtige medicatie,
 2. het thema van 2019 (controle op gekoelde producten), in het bijzonder dat een eventuele hercontrole door het FAGG gebeurt op kosten van de dierenarts zelf.chtige medicatie,

Een uitgebreid verslag volgt in onze volgende nieuwsbrief.

PeeGee


4— Recht van antwoord

Wij hebben van de nog zetelende raadsleden van de NGROD de volgende tekst ontvangen:

In een ander rondschrijven naar de collega's eerder deze maand werd er gesteld dat de nog zetelende leden van de NGROD best ontslag zouden nemen, zodanig dat er met een nieuw team kan gestart worden. Dit is helemaal niet aan de orde. De huidige 4 NGROD dierenartsen-raadsleden wiens mandaat nog doorloopt tot 2022 zijn Dr. Bernard Carton, Dr. Maarten De Gussem, Dr. Miguel Stevens en Dr. Henri Van Lierde. Zij zorgen voor de nodige continuïteit. Daar worden dus straks 5 nieuw verkozenen aan toegevoegd. Wie dit zullen zijn hangt van jullie stem af. Van deze ploeg van 9 collega's zijn we overtuigd dat we het beste kunnen bekomen voor ons korps. Na veel getouwtrek in het verleden zien we de toekomst, mede dankzij de positieve toenadering van de verschillende verenigingen binnen ons beroep, rooskleuriger tegemoet.


5— Uit de oude doos: de geschiedenis van de diergeneeskunde - deel 2

Dierenarts Pieter Seraphin Joseph Verheyen (1806-1864) droeg bij tot een grotere uitstraling van het beroep van dierenarts.

André Van De Sompel


Pieter Seraphin Joseph Verheyen begon in 1825 voor rekening van het (Nederlandse) departement van oorlog zijn studie dierenarts en behaalde het diploma van dierenarts aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht in 1829. Hij werd op 31 december 1831 aangesteld tot de eerste inspecteur van de militaire dierenartsen van het Belgische leger. Hij was amper vijfentwintig jaar oud en in het recent opgerichte Belgische Leger zou hij als chef van de militaire diergeneeskundige dienst (een onderdeel van de Gezondheidsdienst) tijdens niet minder dan drie decennia de belangen van die dienst verdedigen. We vermoeden dat hij heel veel steun gekregen heeft van zijn directe militaire en technische overste, generatiegenoot geneesheer Jean-François Vleminckx (1800-1876). Vleminckx werd kort na de oprichting van het Belgische Leger aangesteld als hoofdgeneesheer (inspecteur-generaal van de Gezondheidsdienst) en ook hij bleef meer dan dertig jaar in die functie actief. Die lange periode van samenwerking tussen de hoofdgeneesheer en de hoofddierenarts – we hebben geen melding van belangrijke conflicten gevonden -, vermoedelijk zowel in het burgerleven als in het militaire milieu, leidde voor de leden van het korps van militaire dierenartsen tot een betere en aangepaste opleiding met als gevolg meer interne waardering, betere promotiekansen, een hogere verloning, grotere medisch-technische onafhankelijkheid en meer (internationale) wetenschappelijke uitstraling.Illustratie 3.
Vermoedelijk portret van de eerste militaire dierenarts-inspecteur Pieter Seraphin Joseph Verheyen, 1845.
Uit: QUIÉVY J., Le service vétérinaire au sein de l’armée belge et ses relations avec l’Ecole de Cureghem, in PASTORET P.P., MEES G., MAMMERICKX M., De l’art à la science ou 150 ans de Médecine Vétérinaire à Cureghem, Brussel, 1986, p. 438, met vermelding “Fac. Cur. patrimoine, photo M. Wittebrood”.


Dierenarts Verheyen zelf kreeg, zowel in het burgerleven als in het militaire milieu,
gaandeweg meer erkenning en verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden ter illustratie.

De veeartsenijschool van Kuregem-Brussel, die sinds de periode 1832-1833 werkzaam was, werd in 1836 overgenomen door de staat. Omdat heel wat afgestudeerden een militaire loopbaan ambieerden, werd Verheyen kort daarna opgenomen in de examenjury van die school. Op 3 oktober 1840 werd hij er benoemd tot hoogleraar om te doceren in fysiologie, algemene pathologie en gerechtelijke veeartsenijkunde. In 1850 kwamen de Minister van Oorlog en de Minister van Binnenlandse Zaken overeen om Verheyen te benoemen als directeur van de veeartsenijschool te Kuregem, om zo te kunnen besparen: één persoon voor twee taken met een extra verloning bovenop het loon van militaire dierenarts. Tegen die cumul kwam vanuit politieke hoek zoveel tegenstand dat Verheyen in 1854 uit die functie ontslag nam. Na het overlijden van zijn opvolger, Didot, in 1862, aanvaardde Verheyen evenwel opnieuw de betrekking van directeur van de veeartsenijschool.

In 1847 werd dierenarts-inspecteur Verheyen toegevoegd aan de Algemene Inspectiedienst van de Gezondheidsdienst van het Belgisch leger, met als leden bijgevolg twee geneesheren, een apotheker en een dierenarts. In 1848 verscheen voor het eerst het tijdschrift Archives de Médecine Militaire met als ondertitel Journal des sciences médicales, pharmaceutiques et vétérinaires. Dat tijdschrift publiceerde wetenschappelijke bijdragen van militaire dierenartsen, waaronder uiteraard ook van Verheyen.

Na de oprichting van de Académie Royale de Médecine (belge) in 1841 werd Verheyen tot lid gekozen. In 1847 werd hij tot tweede ondervoorzitter benoemd en in diezelfde functie in 1850 en 1853 herkozen.

Verheyen was in 1842 medeoprichter van het Journal Vétérinaire dat belangrijke bijdragen van hem bevat. In 1844 verscheen zijn Cours d’Hippiatrique Militaire. Het te Parijs verschijnende Receuil de Médecine Vétérinaire publiceerde veel van zijn bijdragen. Verder werkte hij mee aan de Dictionnaire pratique de Médecine, de chirurgie et d’hygiène vétérinaires van Bouley en Reynal (Parijs, 1857-1860).
Verheyen was lid van de Académie française impériale et centrale de Médecine vétérinaire, voorzitter van onder andere de Brabantse Commission provinciale d’Agriculture en van de Société agricole du Brabant.

André Van De Sompel is auteur van het boek 185 jaar Belgische Militaire Diergeneeskundige Dienst (1830-2015). Van paardenmeester tot beschermer van de collectieve gezondheid, Kalken, 2016.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS