Prettige feesten!

Nieuwsbrief DECEMBER 2019


Nieuwsbrief December 2019

In deze nieuwsbrief:

  1. Door samenwerking betere verdediging van ons beroep
  2. Vergadering FAVV - dierenartsenverenigingen 5 november 2019
  3. Gratis lezing Nic Balthazar "Everybody Happy"
  4. Nominaties Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA)
  5. Verslag vergadering Vetconsult
  6. Onbeschikbare geneesmiddelen
  7. Nieuwe diensten Diergezondheidszorg Vlaanderen
  8. Koop een geit!
  9. Bijscholing Herfst 7 oktober 2019
  10. Uit de oude doos: de geschiedenis van de diergeneeskunde - deel 3

1— Samenwerken

Je hebt het hopelijk al gemerkt dat er sinds kort goed samengewerkt wordt tussen de twee syndicale beroepsverenigingen voor dierenartsen die Vlaanderen rijk is. VDV en IV-DB hebben recent meermaals de handen in elkaar geslagen en overlegd. Dat zou geen nieuws mogen zijn maar is het toch omdat het ooit anders is geweest. De tijden zijn gelukkig veranderd. De entente begon eerder dit jaar in de schoot van de NDP of Nutsdierenpractici. Zoals we in een (gezamenlijke) Nieuwsbrief van begin mei berichtten, werd de NDP als nieuw orgaan in het leven geroepen om als sector één stem te hebben in Brussel. De NDP verleent advies binnen de verschillende werkgroepen en commissies waarbij de belangen van de dierenartsen dienen behartigd te worden. Vertegenwoordigers van VDV en IV-DB zitten daarom vooraf rond de tafel om een consensusstandpunt te bereiken. Dat is belangrijk want zijn we het onderling oneens dan worden we tegen elkaar uitgespeeld en moeten we steevast het onderspit delven ten opzichte van goed georganiseerde organisaties met professionele onderhandelaars. Het is van belang dat we ons organiseren en terdege voorbereiden zodat we met onze gesprekspartners als gelijken aan de onderhandelingstafel zitten. De NDP betrekt hierbij zowel dierenartsen die zich toeleggen op rundvee, varkens, pluimvee, paarden als kleine herkauwers.

Er was ook de Bijscholing Herfst 2019 op 7 oktober in Tielt die we gratis konden aanbieden aan alle VDV en IV-DB leden. Het betrof verschillende onderwerpen rond de taak van dierenarts in het domein van de diergeneeskundige dienst.

Ook over het aanreiken van 4 kandidaten voor de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn werd overlegd en een consensus bereikt. Getuige daarvan de 4 namen die werden voorgedragen (Peter Grootveld, Door Verheyde, Anita Tillman, Mieke Boone) en waarin beide beroepsverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Het meest recente resultaat van de samenwerking tussen VDV en IVDB is een inspirerende lezing waarin Nic Balthazar, de scenarist en regisseur van 'Everybody Happy', wil kijken hoe we allemaal gelukkiger zouden kunnen zijn. Hoe perfectionisme en onze interne criticus misschien aan de basis zou kunnen liggen van de burn-out en depressie epidemie. De lezing vindt plaats op 18 februari 2020. Het wordt een geanimeerd en stevig gedocumenteerd betoog met evenveel humor als pogingen tot dieper inzicht. Aansluitend zal Liantis een korte toelichting geven over hun begeleidingstraject ter preventie van burn-out dat begin 2020 gelanceerd wordt. Zie het artikel verder in deze nieuwsbrief.

Die vernieuwde samenwerking zorgt voor een nieuw elan. Het is goed én nodig dat beide verenigingen op een professionele manier met mekaar kunnen overleggen en samenwerken. Dat dit zal uitmonden in één enkele eengemaakte syndicale beroepsvereniging is een mogelijkheid - en eigenlijk de bedoeling - maar tegelijkertijd geen evidentie. Dit zal op zijn minst nog wat tijd vergen. Zelfs als iedereen daar nu toe bereid zou zijn, resten er praktische zaken die uitgeklaard dienen te worden. Denk bv. aan verzekeringspolissen en andere bestaande voordelen voor huidige leden, lidgelden, kantoorruimtes, secretariaatswerking, publicaties… Niets is onmogelijk maar laten we het er voorlopig op houden dat wij de samenwerking toejuichen en ons constructief opstellen naar de toekomst toe. De neuzen wijzen intussen terug in dezelfde richting, dat maakt het werk dat er nog op de plank ligt, alvast een pak aangenamer.

Dat belangenverdediging, onder welke vlag dan ook, van cruciaal belang is hoeft geen betoog. Een gezamenlijke grote achterban is uitermate belangrijk wanneer je als gesprekspartner van de overheid de belangen van een ganse beroepsgroep succesvol wil behartigen. Collega’s die zich engageren om ons beroep te vertegenwoordigen bij de overheid moeten daarvoor vergoed worden. Wij pleiten er dan ook voor dat elke praktiserende dierenarts lidgeld betaalt aan een van de twee syndicale beroepsverenigingen (aan allebei mag ook ;) ) zodat er voldoende werkingsmiddelen beschikbaar zijn.

Daarom deze warme oproep; blijf niet onverschillig, word lid van een dierenartsenvereniging! Het is enkel mits een sterk mandaat dat wij zaken, die het beroep van dierenarts aanbelangen, kunnen bespreken met de overheid om op die manier het dagelijkse werk van hardwerkende dierenartsen positief te beïnvloeden.

Het IV-DB bestuur


2 — Vergadering FAVV - dierenartsenverenigingen 5 november 2019

Op 5 november 2019 had in Brussel op het Hoofdbestuur de zesmaandelijkse vergadering van het FAVV (DG Controle) met de dierenartsenverenigingen plaats.

Hierna een opsomming van de voornaamste hoogtepunten, het volledige verslag kunt u hier lezen.

Financieel 2020:
Honoraria € 46 per uur- supplement TRACES € 11,61
FAVV vraagt aan minister verhoging tot € 49,26
Nacht- en weekendwerk keuring nu ook + 50%

Uitvoeringsovereenkomst:
Men vermeldde dat inspecties TRA onaangekondigd moeten gebeuren.
Invoeging passage GPDR
Een betere vergoeding voor inspecties TRA zal onderzocht worden.

Urenquotum: Dit wordt nu plots opnieuw van onder het stof gehaald in bepaalde LCE. Er is een voorstel om de regels in bepaalde gevallen aan te passen.

Stand van zaken Brexit: Het blijft koffiedik kijken.

• De resultaten van de versterkte controles in 2018 en 2019 werden voorgesteld. In 2020 wordt verder gewerkt zoals dit jaar gebeurde.

• Er waren dit jaar 2 oproepen voor kandidaat-BMO. In totaal waren er 97 dierenartsen kandidaat en bij de niet –dierenartsen waren er 7 kandidaten. Dit wil niet zeggen dat iedereen ook aanvaard is en aan de slag.

• De mogelijke reorganisatie van de keuring werd voorgesteld omdat er in de meeste LCE een tekort is aan BMO, de uitstroom is groter dan de instroom. Zo is het aantal ingeschakelde BMO gedaald van 605 (2014) naar 547 (2018).

• Op 14 december 2019 wordt de nieuwe Verordening 2017/625 van kracht die VO 854/2004 (organisatie van de controles) vervangt. De BMO zullen de verandering niet direct voelen.

• Er staat ook een nieuw KB retributies op het programma met weinig impact op de BMO. Vooral van de operator zullen inspanningen gevraagd worden.

• Kopie’s van de documenten voor de LCE kunnen binnenkort ofwel elektronisch (scan), ofwel via foto’s met smartphone of onder papieren vorm opgestuurd worden.

• Duidelijke instructies werden opgestuurd naar de LCE over de rotaties: er wordt gestreefd naar 5-jaarlijks voor keuring en 3-jaarlijks voor inspectie/certificatie.


3 — Gratis lezing Nic Balthazar "Everybody Happy"

De VDV en IV-DB organiseren gezamenlijk een inspirerende lezing waarin Nic Balthazar, de scenarist en regisseur van 'Everybody Happy', wil kijken hoe we allemaal gelukkiger zouden kunnen zijn. Deze lezing gaat door op dinsdag 18 februari 2020, om 20u00 in Auditorium B, faculteit Diergeneeskunde Merelbeke.

Aansluitend zal LIANTIS een korte toelichting geven over hun begeleidingstraject ter preventie van burn-out dat begin 2020 gelanceerd wordt.

Dankzij de genereuze steun van de faculteit kunnen we jullie deze avond GRATIS aanbieden met een drankje in de Peerdestal om de avond af te sluiten. Je hoeft alleen een mailtje te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. om je aanwezigheid te bevestigen.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het artikel op onze website. Dit vind je hier.


4 — Nominaties Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA)

Het KIEA (Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid) biedt na jaren terug de mogelijkheid om mensen, die iets betekend hebben in de diergeneeskunde, een onderscheiding te bezorgen. Dat hoeft geen dierenarts te zijn, maar dit lijkt ons wel logisch.

Iedereen (partner, werkgever, organisatie, etc.) mag een persoon nomineren, waarvan zij of hij denkt, dat die in aanmerking komt voor een dergelijke onderscheiding. De genomineerde kan zijn kandidatuur met argumentatie voor 15 februari 2020 versturen naar het KIEA.

Dierenartsen aan het begin van hun carrière kunnen het bronzen ereteken ambiëren, in de categorie « Toekomst ».
Is men al enige tijd actief binnen het beroep, kan men zich kandidaat stellen voor het zilveren ereteken, in de categorie « Erkend ».
Zij die hun sporen ruimschoots hebben verdiend binnen de diergeneeskunde, kunnen in de categorie « Expert » gaan voor het gouden ereteken.

De kandidaturen worden voorgelegd aan een commissie, en bij goedkeuring wordt het in een KB bezegeld. De onderscheidingen zullen uitgereikt worden op Dierendag volgend jaar, zondag 4 oktober 2020.

Meer info: Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. - Website: www.iret-kiea.be


5 — Verslag vergadering Vetconsult

VetConsult = is het overlegorgaan tussen het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Gewestelijke Raden van de Orde der dierenartsen en de representatieve Vlaamse en Waalse syndicale dierenartsenorganisaties, waaronder aan Vlaamse kant VDV en IVDB. Binnen Vetconsult wordt o.a. overleg gepleegd over de opdrachten en handelingen gelinkt aan de erkenning van dierenartsen, over problemen gelinkt aan de uitoefening van de diergeneeskunde en over de relaties tussen dierenartsen en overheid in het kader van de erkenning en de epidemiologische bewaking.

Hier volgt een verslag van de laatste 2 Vetconsult overlegvergaderingen (20 sep en 6 dec 2019)

1. Afrikaanse Varkenspest (AVP):

Voor België ontstond er ondertussen als gevolg van adequate maatregelen door FAVV en het Waalse gewest een voorlopig gunstige stabiele situatie zonder verdere positieve gevallen in de laatste maanden. De overheid klaagt wel aan dat er een discrepantie bestaat tussen het aantal meldingen van antibioticagebruik op de varkensbedrijven en de verplichte bloednames bij vaststelling van één of meerdere zieke dieren. Dierenartsenorganisaties klagen aan dat de te lage, tot op heden zelfs geen, vergoeding van de bedrijfsdierenartsen belast met de bloednames, wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van deze discrepantie maar dringen er bij de betrokken bedrijfsdierenartsen toch met klem op aan deze bloednames correct en op tijd uit te voeren in het kader van de bewaking van AVP. Vergoedingen worden ondertussen bekeken door de FOD.

2. Bioveiligheid:

Naar aanleiding van de recente AVP uitbraak in Wallonië wordt een bioveiligheids-check ingevoerd op alle varkensbedrijven in België. Deze moet door de bedrijfsdierenarts jaarlijks worden uitgevoerd. Er werd een APP ontwikkeld door DGZ. Dierenartsenorganisaties kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen maar hebben grote problemen met de vergoeding ervan. Dit is een opdracht van de overheid en moet dus ook door de overheid worden vergoed aan de bedrijfsdierenarts. Na lange discussies is men echter enkel bereid een éénmalige extra “tussenkomst” van 35 euro te betalen voor de opmaak van het eerste bioveiligheidsplan van het bedrijf. Er werd volgens het FAVV met de sector overeengekomen dat alle lasten voor de verdere uitvoering en controle van de bioveilgheid op het bedrijf ten laste zijn van de veehouder. Dierenartsenorganisaties zijn daarmee niet akkoord gezien het hier gaat om een verplichting vanuit de overheid voor de varkenshouder in het kader van de AVP bewaking die bijgevolg als overheidsopdracht moet vergoed worden door de overheid.

3. BT vaccinatie:

Dit is vrijwillig en gedelegeerd door de dierenarts aan veehouder (op dit moment) Voorstel van de dierenartsenverenigingen voor de campagne 2020 is een verplichte vaccinatie door dierenarts maar beperkt aantal dieren. Er werd een voorstel voorgelegd aan de minister waarin wordt voorgesteld:

1. Verplicht programma
2. Vaccinatie door dierenarts
3. Beperkt aantal dieren
4. Inpassing in het sanitair fonds

4. Aankoopprocedure rundvee:

het FAVV benadrukt het belang van 2e bloedname voor serologische controle van IBR!

5. Kleine varkensbedrijven:

Wegens hoog risico op AVP (t.g.v. afvalvoedering) worden extra maatregelen genomen op kleine varkensbedrijven vanaf één enkel varken. De soepele houding die vroeger aangenomen werd blijft niet langer van kracht. Voor elk bedrijf vanaf 1 varken is een contract epidemiologische bewaking met een bedrijfsdierenarts verplicht, moet elke 4 maand een bezoekrapport worden opgemaakt en (binnenkort) één keer per jaar een bioveiligheids-check worden opgemaakt. Er is een vrijstelling voor de jaarlijkse serologische Aujeszky controle maar bloedname voor AVP is verplicht indien een ziektetoestand van één of meerdere dieren wordt vastgesteld. Zie ook website FAVV. Er wordt gevraagd aan álle dierenartsen (ook KHD collega’s) om pro-actief de eigenaars van één of enkele (gezelschaps-)varkens te verwittigen dat deze maatregelen van kracht worden.

6. Vergoedingen blauwtongvaccinaties 2018:

Werden eindelijk, na herhaaldelijk aandringen door de dierenartsenorganisaties, uitbetaald. Nog enkele probleemdossiers blijven over.

7. IBR & Animal health Law= Europese kaderwet

België heeft een lopend bestrijdingsprogramma maar moet zich aanpassen aan de Europese kaderwet. Er wordt overleg gepland met de sector, maar het huidige bestrijdingsprogramma gaat zeker verder. Het advies van de overheid luidt zeker: blijven vaccineren op I3 bedrijven om zo vlug mogelijk af te geraken van de I2 bedrijven die ooit een probleem zullen vormen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.

8. TBC bestrijdingsprogramma:

Een interne budgettaire discussie bij de overheid zorgt voor uitstel van de nieuwe wetgeving (niet bij “lopende zaken” wegens budgettaire gevolgen). Bijgevolg zal er bij de volgende wintercampagne 2019 – 2020 geen serologische controle uitgevoerd worden zoals in de toekomstige wetgeving voorzien maar gewoon worden getuberculineerd zoals de voorgaande jaren. De dierenartsenverenigingen eisen sinds het begin van de besprekingen over de hernieuwde TBC bewakingswetgeving voor een herziening van de vergoedingen voor het diergeneeskundig werk. Ons voorstel is een uurtarief conform dat van onze buurlanden voor gelijkaardige handelingen. Steeds weer wijst men onze voorstellen af. De overheidsinstanties die deze wetgeving schrijven, schuiven de schuld door naar de politiek en stellen dat de discussie omtrent de vacaties van dierenartsen geen prioritair politiek debat is. Het is ons voornemen om dit absoluut niet te laten rusten en desnoods de wetgeving op alle mogelijke legale manieren aan te vechten tot een consensus bereikt wordt over de vergoedingen voor diergeneeskundig werk. Dit geldt trouwens voor meerdere opdrachten in de bewaking van dierziektes door de overheid die (wettelijk) verplicht is ons daarvoor te vergoeden.

9. Noorwegen: nieuwe hondenziekte:

hemorragische enteritis, waarschijnlijk meer toevallig een aantal gevallen van hemorragische enteritis/ toxisch? Mutatie van parvo? Waarschijnlijk niet. Op de site van de Noorse overheid staat de meest recente en betrouwbare informatie:
https://www.mattilsynet.no/language/english/serious_illness_in_dogs.36035

10. Dog ID en Cat ID

Er wordt gevraagd naar overleg omdat de communicatie met diensten van Weyts zeer stroef verlopen. Een voorstel om een vergadering te organiseren met de dienst dierenwelzijn /FAVV/ van de dierenartsenorganisaties wordt aangenomen.

11. Pet Food: verkoop van dierenvoeding

Op dit moment is er binnen de huidige wetgeving geen wettelijke basis om ons vrij te stellen van het betalen van een jaarlijkse contributie, en is er, ondanks de eerder geuite verwachtingen, géén zicht op een verandering in de wetgeving. Er is wel begrip voor het standpunt van de dierenartsen, die de beschrijving van deze contributie ernstig in vraag stellen.

12. LCE Protocol na melding import honden

Er zal aan de juridische dienst advies gevraagd worden of telefonische gesprekken met LCE opgenomen mogen worden en als bewijslast gebruikt.


6 — Onbeschikbare geneesmiddelen

In de vergadering van 4 december j.l. liet het FAGG weten, dat iedereen via volgende link https://www.farmastatus.be/veterinary kan zien welke diergeneeskundige geneesmiddelen onbeschikbaar zijn en voor hoelang. Nuttige link, dus !!!


7 — Nieuwe diensten Diergezondheidszorg Vlaanderen

Sinds midden november kan men als dierenarts ook terecht bij het laboratorium van DGZ voor de autopsie en het histopathologisch onderzoek van honden en katten. Voor meer informatie, klik hier voor hun persbericht van 14 november 2019.


8 — Koop een geit!

Dierenartsen Zonder Grenzen lanceerde dit najaar opnieuw ‘Koop een geit’. Met deze campagne voor en door dierenartsen zamelt de organisatie geld in voor haar activiteiten in Afrika en versterkt ze de solidariteit tussen Belgische dierenartsen en hun Afrikaanse collega’s.

U kan als dierenarts nog steeds deelnemen aan de campagne. Deelnemen is eenvoudig. U surft naar www.koopeengeit.be, en koopt een geit voor €50, een kleine kudde voor €200 of een grote kudde voor €500. Op deze manier schenkt u Afrikaanse families een toekomst.

Indien u deelneemt, toont Dierenartsen Zonder Grenzen uw solidariteit aan de wereld. Als u bij de online aankoop immers aanvinkt dat u dierenarts bent, verschijnt uw praktijk op de website van Dierenartsen Zonder Grenzen. U ontvangt een campagnepakket - met kaartjes, een spaarpot en een affiche - om ook het hart van uw klanten te veroveren.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar! U ontvangt uw fiscaal attest (voor giften vanaf 40 euro) aan het begin van volgend jaar.

Bij de vorige editie - van februari 2018 tot en met januari 2019 - hebben meer dan 450 mensen (waaronder 277 dierenartsen) in totaal 816 geiten gekocht, goed voor een bedrag van 40.800 euro.
Dierenartsen Zonder Grenzen hoopt dat jullie tijdens de vijfde editie nog meer geld inzamelen om nog meer Afrikaanse families te helpen!

Meer info op www.koopeengeit.be, alsook in het eerder bericht op de website.


9 — Bijscholing Herfst 7 oktober 2019

Maandag 7 oktober 2019 hield het IV-DB een bijscholing in hotel Shamrock in Tielt, erkend door het FAVV. Hierbij waren zowel leden van het IV-DB als het VDV welkom. Liefst 94 collega’s woonden de lezingen bij. De vrije toegang tot de bijscholing voor de leden van de beide verenigingen was een van de vele positieve gevolgen van de recente nauwere samenwerking tussen de beide syndicale beroepsverenigingen.

Vier sprekers gaven er hun presentatie over uiteenlopende onderwerpen, die kaderden binnen het dienstverband van de dierenarts. De avond was dan ook goed gevuld en bood voor elke tak van ons beroep wel iets interessant.

Als eerste sprak Dr. Wim Reybroeck, werkzaam in het ILVO, over residuen in honing en imkerijproducten. Hij is zelf een imker, wat duidelijk werd in het inzicht dat hij ons in de materie gaf.

Prof. Dr. Eveline Notebaert gaf ons een lezing over de meldingsplicht in de voedselketen. Dit was niet alleen naar BMO-dierenartsen toe nuttig, maar naar alle dierenartsen. Wij hebben immers allemaal de plicht om over de voedingsketen en volksgezondheid te waken.

Een derde presentatie handelde over de Afrikaanse Varkenspest. Prof. Dr. Jeroen Dewulf gaf ons een goede stand van zaken in dit erg actuele onderwerp.

Als laatste kaartte Dr. Ann Criel de problematiek aan bij de invoer van honden, katten en fretten. De toegenomen internationale handel, vooral binnen de EU, stelt ons immers voor de nodige uitdagingen, zoals de mogelijke insleep van bestreden ziekten, maar ook fraude.


10 — Uit de oude doos: de geschiedenis van de diergeneeskunde - deel 3

De Belgische militaire dierenartsen en de naweeën van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871).

Tijdens de periode van 15 juli 1870 tot 3 maart 1871 was het Belgische Leger op voet van oorlog geplaatst. In theorie betekende zulks dat het aantal militaire dierenartsen diende opgetrokken te worden tot eenenvijftig. Reeds vóór de Frans-Duitse crisis was er een tekort aan militaire dierenartsen, slechts 22 van de 28 voorziene plaatsen waren ingevuld. Hoe het vooropgestelde aantal op oorlogsvoet bereikt moest worden, vonden we nergens vermeld. Uit de schaarse bronnen konden we afleiden dat in een versneld tempo acht militaire dierenartsen gerekruteerd en tien burgerdierenartsen gemilitariseerd werden. Een aantal militaire dierenartsen kreeg opdrachten bij het Veld- en/of Verkenningsleger, terwijl de gemilitariseerde burgerdierenartsen hun militaire collega’s vervingen bij de Vestingtroepen. De Belgische neutraliteit werd door de strijdende partijen gerespecteerd en het Belgische Leger diende niet tussenbeide te komen.

Tijdens de mobilisatie van het Belgische Leger ten gevolge van die Frans-Duitse crisis kwamen een aantal knelpunten naar boven waarvoor tijdens de erop volgende twee decennia naar oplossingen werd gezocht. De ontplooiing van de Gezondheidsdienst, en dus ook die van de eraan ondergeschikte Diergeneeskundige Dienst, in de schoot van het Veldleger was geen succes te noemen, enerzijds door een decennialange verwaarlozing van de middelen en het gebrek aan voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel en anderzijds door een onduidelijke en onwerkbare hiërarchische afhankelijkheid binnen dat Veldleger.

Het zou nog ongeveer tien jaar duren vooraleer het KB van 18 mei 1880 bepaalde dat de Gezondheidsdienst van het Veldleger onafhankelijker kon optreden, zowel op het vlak van opleiding en inzet van personeel als op het vlak van de aanwending van de financiële middelen.

Illustratie 1.
Militair dierenarts Victor Joseph Fadeux (1839-1920) werd, in het kader van het Frans-Duits conflict, op 23 juli 1870 uit een opdracht dringend teruggeroepen naar de staf van zijn eenheid.


Kort na het Frans-Duitse conflict verschenen publicaties waarin het niet kunnen invullen van de voorziene plaatsen voor militaire dierenartsen geweten werd aan de vele verantwoordelijkheden, het karige loon en het gebrek aan promotiekansen. Bij wijze van voorbeeld vermelden we voor de periode omstreeks 1870 dat het loon van de Dierenarts-inspecteur (het equivalent van majoor), de hoogste graad voor militaire dierenartsen, slechts 65% was van dat van een Hoofdgeneesheer eerste klas (het equivalent van kolonel).

Gaandeweg werden belangrijke maatregelen genomen. In eerste instantie werd bij Ministerieel Besluit van 12 juli 1871 het verbod op uitoefening van het beroep van dierenarts in de burgersector door de militaire dierenartsen opgeheven. De belangrijkste reden voor die beslissing was het ongedaan maken van de ongelijkheid die in eenzelfde dienst tot dan gold: een militaire arts mocht namelijk wel zijn beroep uitoefenen in de burgersector.

In tweede instantie werden tijdens de jaren tachtig van de negentiende eeuw nieuwe militaire graden ingesteld om aan de roep naar meer gelijkberechtiging met de militaire geneesheren tegemoet te komen.

Al die maatregelen ten gunste van de militaire dierenartsen leidden tenslotte eind 1891 tot een heel ingrijpende beslissing, namelijk de afsplitsing van de Diergeneeskundige Dienst van de Gezondheidsdienst. De Militair Diergeneeskundige Dienst zou voortaan als een onafhankelijk technisch organisme werken onder de rechtstreekse orders van de Minister van Oorlog. In een latere bijdrage zal ingegaan worden op de verantwoordelijkheden van de dierenartsen in die nieuwe constellatie.

André Van De Sompel, op basis van het werk
185 jaar Belgische Militaire Diergeneeskundige Dienst (1830-2015).
Van paardenmeester tot beschermer van de collectieve gezondheid
, Kalken, 2016.


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS