Het jaar van de verandering

Nieuwsbrief JANUARI 2020


Nieuwsbrief Januari 2020

In deze nieuwsbrief:

  1. Het jaar van de verandering
  2. Opnieuw besmettingen met vogelgriep HPAI van het type H5N8

1— Het jaar van de verandering

Beste collega,

Het is januari , tijdstip waarop uw beroepsvereniging traditioneel uw steun komt vragen in de vorm van lidgeld voor het nieuwe jaar.

Maar ... 2020 wordt voor IVDB en VDV het jaar van de verandering.

Verandering is een woord dat overal te pas en te onpas gebruikt wordt. Zo hebben we onder andere een partij met de kracht van de verandering, en een bank voor een wereld in verandering. iedereen die wil inspelen op onvrede en onbehagen predikt zijn eigen verandering als oplossing voor allerlei problemen.

Voor beide beroepsverenigingen is het echter geen modewoord maar bittere ernst.

In de loop van 2019 hebben enkele positief denkende collega's van de syndicale verenigingen in alle discretie de koppen bij elkaar gestoken. Uit deze gesprekken is een project van samenwerking ontstaan. Verandering dus!

Het spreekt voor zich dat door deze samenwerking de belangen van de dierenartsen-practici in de gezelschapsdierensector en de nutsdierensector eensgezind kunnen en zullen verdedigd worden.

Bij onderhandelingen met de overheid wordt dit nu reeds door onze gesprekspartners gewaardeerd en kunnen wij zelf sterker uit de hoek komen.

De eerste resultaten werden al geboekt door samen front te vormen bij overleg met het FAVV over de arbeidsvoorwaarden van de dierenartsen-hygiënisten. De uitkomst van deze gesprekken smaakt naar meer. Zodra we een nieuwe regering hebben, (spijtig genoeg hebben wij daar geen vat op) kunnen onze hygiënisten uitkijken naar een betere verloning.

Wij zijn ons wel bewust van de complexiteit van het parcours dat we moeten doorlopen om verder op een gestructureerde manier samen te werken. Het opzetten van een nieuwe structuur vraagt tijd, overleg, energie en interne en externe deskundigheid. Rome werd ook niet op 1 dag gebouwd.

Als aanzet tot ons veranderingsproject werd door IVDB en VDV besloten om het lidgeld voor 2020 voor beide verenigingen gelijk te stellen. Tot einde maart 2020 betaalt u 250 euro. Vanaf april 2020 bedraagt het lidgeld 300 euro.

In 2020 zal iedere vereniging zijn lidgelden nog afzonderlijk innen. Ons doel is wel om zo snel mogelijk binnen een totaal nieuwe structuur uw belangen te verdedigen. Ondertussen zullen beide verenigingen in 2020 wel verder gezamenlijk optreden en waar nodig samen de financiële verantwoordelijkheden nemen.

Wij roepen u dan ook op om ons project te steunen en onverwijld uw lidgeld voor 2020 te betalen aan één van beide verenigingen. U krijgt van ons de garantie dat uw bijdrage nuttig zal gebruikt worden en dat rivaliteit tot het verleden behoort. Verandering dus!

Het lidgeld stijgt iets, maar daartegenover staat een lang verhoopte eensgezinde belangenverdediging. Voor afgestudeerden in 2019 en 2020 is het lidgeld gratis, voor afgestudeerden in 2017 en 2018 bedraagt het lidgeld 100 euro en voor gepensioneerden en sympathisanten bedraagt het lidgeld 50 euro.

Inschrijven kan u via deze link.

Beide verenigingen zien uit naar uw steun om samen nog sterker te worden. Zodra we uw lidgeld ontvangen, sturen we u een factuur voor uw fiscale administratie.

Met collegiale groeten, en uitziend naar uw steun voor de verandering,


Het IVDB-bestuur


2 — Opnieuw besmettingen met vogelgriep HPAI van het type H5N8

Er zijn sinds einde vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd opnieuw besmettingen vastgesteld met een hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N8. Het gaat om een virus van hetzelfde type als het virus dat in de periode 2016-2018 in de ganse EU voor zeer veel besmettingen heeft gezorgd, zowel op pluimveehouderijen en vogelhouderijen als bij wilde vogels. Ter herinnering: ook bij ons is dit virus toen vastgesteld bij wilde vogels en nadien ook bij hobbyhouders, die in meerderheid besmet waren via de aankoop van pluimvee vanuit de pluimveehandel.

In deze nieuwe epizoötie zijn er voorlopig enkel besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen, vooral kalkoenenbedrijven. Er zijn nog geen gevallen gemeld van besmettingen bij wilde vogels, maar de hypothese is wel dat het virus via contact met besmette wilde vogels zijn weg gevonden heeft naar het pluimvee. Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen dit virus ondertussen heeft ondergaan – vogelgriepvirussen evolueren constant en het virus kan sinds 2018 op genetisch vlak verschoven zijn – en of het zich daardoor nog op dezelfde wijze gedraagt als tijdens de epizoötie van 2016-2018. Anders dan veelal het geval is bij hoogpathogene vogelgriepvirussen, vertoonde het H5N8-virus toen ook bij wilde vogels een sterk pathogeen karakter en veroorzaakte het ook daar massale sterfte.

Op dit ogenblik hebben 3 lidstaten besmettingen gemeld (zie ook de kaart in bijlage uit de Europese ADNS meldingstool):

  • In Polen zijn 11 uitbraken gemeld in 5 districten, nl. op 9 commerciële bedrijven (waarvan 6 met kalkoenen) en 2 backyardhouderijen.
  • In Slovakije is 1 backyardhouderij besmet.
  • In Hongarije is 1 besmetting gemeld op een commerciële kalkoenenhouderij.

Alle besmettingen situeren zich langsheen de Centraal-Europese vogeltrekroutes. Dat er (nog) geen besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels kan erop wijzen dat het virus daar niet meer zo massaal als toen circuleert of zich bij wilde vogels minder agressief gedraagt. Het betekent ook dat de verspreiding ervan bij de wilde vogels niet kan opgevolgd worden aan de hand van de sterfte. Er is ook geen enkele informatie ter beschikking over de toestand en ontwikkelingen met vogelgriep tijdens de afgelopen zomer in Siberië, de plaats van waaruit de meeste trekroutes in Europa vertrekken. Mogelijk zijn dus ook andere trekroutes dan de Centraal-Europese besmet, inbegrepen deze die via BE passeren.

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit dreigingsniveau te beheren. Ze moeten voorlopig dus niet versterkt worden. U kan deze raadplegen op de website:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp Ik roep wel iedereen in de pluimveesector op om zeer waakzaam te zijn en alle maatregelen rigoureus toe te passen. De episodes met H5N8, de ziekte van Newcastle en het H3-virus hebben getoond dat niet alleen onze hobbyhouderijen, maar ook de handel in hobbydieren en de commerciële sector gevoelig zijn voor de introductie en de verspreiding van ziekten.

Ik herinner ook aan de verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep, die al sinds 2006 geldt en die nog versterkt werd naar aanleiding van de problematiek met het H3-virus. Concreet kan een therapeutische behandeling van pluimvee na de onderstaande vaststellingen pas worden opgestart indien er vooraf monsters voor een labo-onderzoek zijn overgemaakt aan DGZ en ARSIA:

  • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
  • een sterfte van meer dan 3 % per week;
  • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
  • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op influenza.

De % zijn te interpreteren op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

Wij houden jullie op de hoogte van de evolutie van de situatie.


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS