Waarom IVDB het antibiotica convenant niet ondertekent.

Op 30 juni 2016 zullen Minister De Block en Minister Borsus een convenant medeondertekenen dat een reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde zou moeten bewerkstelligen. Dat dit convenant is opgesteld met partners die allen zware economische belangen hebben bij het grote verbruik van antibiotica doet toch even de wenkbrauwen fronsen. Wat kan men in een convenant neerschrijven indien de ondertekenende partners in eigen vel moeten snijden.

Wij dierenartsen van het IVDB gaan dit convenant niet ondertekenen omdat er niets in staat dat tot een belangrijke daling van het antimicrobieel gebruik in de veehouderij zal leiden. Wij wensen als praktijkdierenartsen veel verder te gaan in de substantiële vermindering in gebruik van antimicrobiële middelen dan de partijen die dit convenant ondertekenen. Van in het begin van de onderhandelingen over een vermindering van het antibioticagebruik hebben de praktijkdierenartsen gepleit om:

  • Het profylactisch (preventief) gebruik van antibiotica te verbieden.
  • De lijst van het WHO te gebruiken om de kritische antibiotica te bepalen (One Health principe) en dus om de macroliden mee te op te nemen als kritische antibiotica, zowel voor de mens als voor de dieren.
  • Alleen nog antibiotica in te zetten na een diagnose door een dierenarts en niet zoals nu gebeurt, namelijk dat een veehouder steeds kan terugvallen op een diagnose die OOIT gesteld is door een dierenarts om verder antibiotica toe te dienen aan zijn dieren.
  • Een veel grotere vermindering te realiseren door onmiddellijk en streng het onterecht antibioticagebruik aan te pakken.

Men heeft echter nooit rekening gehouden met de mening van de praktijkdierenartsen.

Nu het ondertekenen van het convenant eraan komt, zou men willen dat we dit convenant –dat enkel door de partners is opgemaakt die de meeste economische belangen hebben in dit grote verbruik– medeondertekenen. Men wil er op die manier enkel een vertragingsmanoeuvre doorduwen, zodat er in de veehouderij nog gedurende enkele jaren ongelimiteerd antibiotica kan en mag gebruikt worden voor allerlei doeleinden waar het niet voor gemaakt is en het dan nog laten gebruiken zonder dat een dierenarts een diagnose gesteld heeft over de aandoening waartegen deze antibiotica zou moeten werken.

Wij hebben als dierenartsen 6 jaar gestudeerd en dienen ons verplicht bij te scholen om het vertrouwen van de maatschappij te krijgen; om de diergezondheid en zo de volksgezondheid te bewaken. Wij zijn niet van plan dit vertrouwen te schenden omdat een politieke beslissing –om nu eindelijk eens komaf te maken met dit oneigenlijk antibioticagebruik– niet makkelijk ligt.

Door dit convenant niet te ondertekenen leggen wij de verantwoordelijkheid voor dit falend antibioticabeleid bij de andere ondertekenaars van dit convenant. Wij wensen niet mee te werken indien het niet de bedoeling is tot een effectieve reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde te komen.

Voor ieder antibioticagebruik moet er een diagnose zijn van de bedrijfsdierenarts op het individueel dier of de groep van dieren waaraan antibiotica moet toegediend worden. Als men een convenant wenst dat op termijn een reductie van de resistentie beoogt, dan zal het verder moeten gaan dan de wettelijk bepaalde regels en moet men geen convenant opstellen dat nergens extralegale maatregelen oplegt. Leken opleiden in antibioticagebruik is geen maatregel die tot vermindering van gebruik zal leiden. Het is trouwens het gebruik (of misbruik) van de antibiotica door leken, zonder diagnose van een dierenarts, die tot het overmatig antibioticagebruik in de veehouderij heeft geleid. Daarom zien we dit overmatig gebruik absoluut niet in de gezelschapsdierensector, waar de dierenarts nog een diagnose kan en mag stellen voordat er antibiotica kunnen ingezet worden.

De praktijkdierenartsen willen duidelijk verder gaan dan de andere partijen om de reshttp://inwebsname.com/ivdb-joomla38/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=488#generalistentie van bacteriën aan antibiotica terug te dringen zodat we de volgende decennia nog gebruik kunnen maken van antimicrobiële middelen als we ze nodig hebben - zowel voor de mensen als voor de dieren.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS