Halfjaarlijkse bijeenkomst FAVV (DMO's ) en de beroepsverenigingen.

Op dinsdag 23 mei jl. vond er in de gebouwen van het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te Brussel) het halfjaarlijkse overleg van enerzijds FAVV ambtenaren bevoegd voor DMO materies en anderzijds de beroepsverenigingen plaats. De IV-DB/DVK vertegenwoordigers legden het afgelopen half jaar hun oor te luisteren bij collega’s DMO's, vroegen naar hun grieven.

Volgende vragen en verzoeken werden aan het FAVV voorgelegd.

IV-DB/DVK vertegenwoordigers gaan al ettelijke jaren naar dit overleg. Collega Dr. Henri Van Lierde heeft menig dossier bepleit en dit steeds met het algemeen belang van alle D.M.O.’s voor ogen. Samen met IV-DB/DVK secretaris Dr. Ludo Muls en collega DMO mevr. Sanne De Bruyn verdedigden zij afgelopen dinsdag volgende punten.

1. Oprichting van een ombudsdienst, buiten het FAVV.

  • Naar aanleiding van de omstandigheden in het slachthuis in Tielt.
  • Naar aanleiding van betwiste afkeuring van een genoodslachte koe.
  • Naar aanleiding van incidenten tussen DMO's en PCE diensten/hoofden.
  • Etc.

Stelt zich de vraag of de oprichting van een ombudsdienst buiten het FAVV niet wenselijk is.

In iedere organisatie zijn er "conflicten" tussen de verschillende actoren, die beter aan een onafhankelijke partij worden voorgelegd, gevraagd om naar een oplossing te zoeken. Te vaak wordt uit angst voor represaille, niet gehoord te worden, in de doofpot stoppen van, bepaalde (mis -) toestanden verzwegen. Een ombudsdienst die onafhankelijk van het FAVV zou kunnen functioneren, brengt allicht bepaalde situatie sneller aan het licht.

Ps. Dit voorstel van het IV-DB/DVK werd al onmiddellijk verworpen door Dr. Landuyt Christiaan, sinds dit jaar de VDV vertegenwoordiger op dit overlegplatform. Dr. Landuyt C. kennen we als nog als NGROD raadslid legislatuur 2013-2016, hij was er steevast onderzoeker van alle FAVV klachten dossiers tégen collega’s practici.

2. Analyse van de in de media vermelde toestanden in het slachthuis in Tielt.

In welke mate worden de collega’s keurders beter begeleid indien zij weerstand ondervinden, hetzij van de slachthuis uitbater, hetzij van de werknemers in een slachthuis, hetzij van dierentransporteurs; wanneer de DMO melding doet van overtredingen, in casu tegen dierenwelzijn. Welke bescherming kan het FAVV hun bieden?

In welke mate wordt de dubbele opdracht van de ante mortem keurder beter omschreven en afgebakend? Gezien de vaak hoge werkdruk bij ante mortem keuringen, wordt er gedacht aan meer DMO's op de werkvloer?

3. Vergoedingen voor de dubbele opdracht.

Sinds de regionalisering van dierenwelzijn (al meer dan 2 jaar) heeft deze Regionale dienst ieder jaar een bedrag van om en bij de 150.000 euro overgemaakt aan het FAVV, en dit opdat het FAVV ook een deel van dierenwelzijnsopdrachten zou kunnen uitvoeren.

In welke mate kwam de collega’s DMO's (die tijdens de ante mortem keuring moeten toekijken op het naleven van de wetgeving op dierenwelzijn) een deel van dit bedrag hun ten goede?

4. Extra vergoeding voor prestaties voor 06.00 hr en nà 22.00 hr.

Het IV-DB/DVK krijgt herhaaldelijk de vraag van collega’s DMO's of een betere verloning van prestaties in een slachthuis en dit vóór 06u00 en ná 22u00 niet haalbaar zijn? Een toeslag van bv. 25% voor deze gepresteerde uren lijkt niet overdreven.

Idem dito wat het keuren op zaterdagen aangaat. Ook hier wordt ons regelmatig de vraag gesteld om een betere verloning, bv. 40 à 50% toeslag op de huidige vergoeding.

P.s. Slachthuispersoneel krijgt ook een betere verloning voor hun inzet op deze uitzonderlijke uren of werkdag.

5. Keuren buiten de provincie.

Een aantal collega’s keurders gaat keuren in een provincie buiten hun woonplaats. De kilometervergoeding wordt nu in rekening gebracht vanaf het overschrijden van de provinciegrens. Kan een vergoeding vanaf hun woonplaats niet worden toegekend?

6. Procedure bij noodslachting.

Recent werd een koe op het bedrijf van de veehouder geslacht (noodslachting) en dit conform de regels. Niettemin werd de karkas afgekeurd. Volgens de DMO van het betrokken slachthuis bleek de koe niet te zijn geschoten, niettemin was er duidelijk een gat in de schedel.

Bij keuring werd geen enkele afwijking gevonden, niettemin werd de karkas afgekeurd.

Graag toelichting bij de ganse procedure bij keuring van een genoodslacht dier.

7. Raamovereenkomst.

Door een aantal collega's keurders werd ons aangaande de raam- en uitvoeringsovereenkomst, het volgende doorgemaild. Graag een overleg...

RAAMOVEREENKOMST

Nota: de zinnen die van een lichtblauwe kleur zijn voorzien, zijn de voorstellen van collega's, om de raam- en uitvoeringsovereenkomst in die zin aan te passen.

art.2— De opdrachten worden afzonderlijk vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Indien vanuit de LCE het aantal toegekende uren van een BMO verminderd wordt, moet deze hiervan schriftelijk en met mededeling van de organisatorische redenen (ter vermijding van nepotisme bij het toekennen van uren) ingelicht worden.

... later aangenomen bestekken, regelgeving, omzendbrieven en instructies. Indien deze een invloed hebben op de workload moet de BMO hiermee akkoord gaan. De opdrachtnemer geniet volledige vrijheid wat de organisatie van zijn prestatie betreft. Als zelfstandige die beperkt wordt tot 114u per maand, moet de BMO zijn prestaties organiseren, d.w.z. dat een taak een begin- en einduur moet aangeven (en niet bv. tot einde). Indien de taak (bv. PM keuring) stopt voor het opgegeven einduur moet de gereserveerde tijd vergoed worden. Is er anderzijds een uitloop dan moet de BMO de keuze hebben om te stoppen ofwel om te blijven met een verhoogd honorarium (30%).

art.3De opdrachtnemer mag zich steeds laten vervangen doch is hiertoe niet verplicht. Indien hij zelf niet in vervanging voorziet brengt hij hiervan de AV-DMO op de hoogte en deze brengt, indien nodig en bij hoogdringendheid, de LCE op de hoogte die voor de vervanging zal zorgen. Bij vervanging vervalt de verantwoordelijkheid van de BMO, tenzij hij voor deze uren zelf de facturatie doet.

art.5Het FAVV geeft binnen de 2 maand na indiening van een bewijs van bijscholing de BMO uitsluitsel over de erkenning.

art.6NOG NOOIT EEN BESTEK GEZIEN! Graag een voorbeeld.

art.11DE OPDRACHTNEMER IS ENKEL BURGERLIJK AANSPRAKELIJK ALS HIJ DE WETGEVING OVERTREEDT. bv: AM keurder heeft op weg naar het slachthuis een ongeval of er is file, zodat slachten pas na 1 uur vertraging kan starten. Slachthuis dient schadeclaim in. Favv zou hiervoor verantwoordelijk moeten zijn omdat er geen AM keurder aanwezig is. FAVV HAD MOETEN VOORZIEN DAT DIT OOIT KAN GEBEUREN EN EEN 2e AM KEURDER VOORZIEN.

UITVOERINGSOVEREENKOMST

art.1Taken worden niet beschreven in uitvoeringsovereenkomst. De LCE is verantwoordelijk voor een billijke verdeling van de taken tussen de BMO's (MAX. 20% variatie tussen 2 keurders die zelfde aantal uren willen presteren op jaarbasis). De LCE geeft hiertoe inzage in het aantal gepresteerde uren van iedere BMO (naamloze rangschikking).

art.2Maandelijks uurrooster per inrichting: de hierin opgenomen uren (met vast einduur) moeten vergoed worden aan BMO. Bij uitloop extra. Bij grote veranderingen zal de LCE met de betrokken BMO's een schriftelijk akkoord aangaan.

art.3Bewaren van documenten zal door het FAVV gedurende minstens 5 jaar moeten gebeuren. Een archiefruimte is niet voorzien in het schamele bruto honorarium van 43.80 euro.

art.5Honorarium is 50% te laag voor een universitair geschoolde. (Is minder dan de gemiddelde uurloonkost van een werknemer, hierin inbegrepen de ongeschoolde arbeider van 18 jaar).

Voor transformatie moet de BMO zelf de checklisten afdrukken. Na de inspectie heeft hij nog administratietijd nodig. Printer, papier en benodigde tijd worden momenteel niet vergoed. Voorstel: een kwartier betaalde administratie per uitgevoerde inspectie. Als inspectie niet kan doorgaan (afwezigheid, bedrijf gesloten,...): nu kan men geen prestatiebon maken, dus onbetaald. Voorstel: prestatie van 1 uur en kilometervergoeding.

Voor transformatie en certificering: tijd tussen opeenvolgende prestaties zou in rekening moeten gebracht worden.

Bij foute factuur zou nog correctie mogelijk moeten zijn.

Verhoging van uurtarieven voor abnormale uren en weekend: ook voor keuringtaken. Naast nachtprestaties ook ochtend- en avondprestaties (tussen 4u en 8u, tussen 18u en 22u).

Vervanging mag leiden tot meerkost voor FAVV.

art.6Schrappen van 40 km grens en provinciegrens.

art.7Duur van verplaatsingen tussen opeenvolgende prestaties wel vergoeden.

Wie zelf voorstellen heeft aangaande bovenstaande agendapunten mag die steeds doormailen naar het IV-DB/DVK secretariaat
( Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ) of bellen kan ook ( tel. 011 21 23 43 )