Een opgedrongen e-mail adres: duidelijk NEE!

Een opgedrongen e-mail adres: duidelijk NEE!Nog geen 10 dagen geleden kregen alle practici aangesloten bij de NGROD een brief (van voorzitter S. De Vliegher) met daarin o.a. de verplichting om het door de NGROD aangemaakt e-mail adres te activeren.
De uitleg was, zoals we dat van deze legislatuur ondertussen gewoon zijn, alles behalve volledig en gaf, zoals we dat ook gewoon zijn, geen enkele toelichting over de wettelijkheid van deze verplichting, of mogelijkheid tot vraagstelling of weigering van zulk een opgedrongen e- mail adres. 

Het IV-DB stuurde daarom een nieuwsbrief rond en stelde wél een aantal pertinente vragen. De antwoorden van de collega's lieten niet op zich wachten. http://www.ivdb.be/nl/home/brievenbus/2015/11/20/de-wet-de-vliegher/

Wat deed het IV-DB bestuur nog: ze nam contact op met een aantal specialisten, thuis in wat er allemaal met een Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. e-mail adres kan gebeuren, wie er misbruik kan van maken; vroeg juridische raad i.v.m. de bescherming van de privacy; en last but not least nam de voorzitter van het IV-DB, Dr. Patrick De Smedt, contact op met de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Al deze nuttige gesprekken en informatie deden hem volgende brief schrijven:

Geachte voorzitter en raadsleden van de NGROD,

Ik wens met dit schrijven het door de NGROD gecreëerde e-mailadres te weigeren, alsook verzoek ik u het gecreëerde e-mailadres per direct te verwijderen van iedere server en dit om volgende redenen:

  • Deontologisch moet ik overeenkomstig artikel 10, derde lid van de Code der Plichtenleer over een geactualiseerd en operationeel e-mailadres beschikken, hetwelk ik dien mee te delen aan de NGROD. Er wordt niets bepaald over welke vorm dit e-mailadres dient te hebben, zodat ik vrij ben om al dan niet mijn naam te verwerken in het e-mailadres dat ik wens door te geven aan de NGROD. Aangezien ik reeds een e-mailadres heb doorgegeven aan de NGROD voldoe ik ook zonder het nieuw gecreëerde e-mailadres aan mijn deontologische verplichtingen.
  • De NGROD heeft een e-mailadres gecreëerd, waarbij mijn voornaam en mijn familienaam worden gebruikt, zijnde "Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.". Dit is een verwerking van persoonsgegevens, waartoe u overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mijn ondubbelzinnige toestemming diende te vragen. De NGROD heeft mijn toestemming echter niet verzocht, laat staan verkregen.
  • Daarenboven stelt de NGROD dat het gecreëerde e-mailadres verplicht wordt gesteld als officieel communicatiekanaal met de NGROD. Wederom dien ik vast te stellen dat u hierbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met de voeten treedt. Een e-mailadres is immers tevens op zich een persoonsgegeven, waardoor ik de enige ben die kan beslissen of ik dit e-mailadres gebruik of niet, en dit al dan niet meedeel aan de NGROD als communicatiekanaal, dit behoudens mijn voorafgaande toestemming.
  • Door uw handelen, met name het zonder enige toestemming van mijnentwege creëren van een e-mailadres op mijn naam, daarenboven bestaande uit mijn voornaam en familienaam, schendt u resoluut mijn recht op privacy en koppelt u dit daarenboven aan mijn lidmaatschap bij de NGROD, hetgeen wettelijk verplicht is om het beroep van dierenarts uit te oefenen. Met andere woorden, volgens de NGROD dien ik mijn recht op privacy op te geven om te voldoen aan een wettelijke plicht teneinde mijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Dit kan totaal niet in het licht van de privacybescherming.
  • Ik stel tevens vast dat ik middels het nieuw gecreëerde e-mailadres mijn stem voor de verkiezingen van de NGROD zal dienen uit te brengen. Niet enkel de privacy, doch ook het stemgeheim wordt aldus overboord gegooid. Een e-mailadres bestaande uit een voornaam en naam kan immers geenszins anoniem worden genoemd. Zelfs een geanonimiseerd e-mailadres, dan wel een e-mailadres van mijn keuze kan het stemgeheim niet waarborgen, aangezien het opsporen van IP­ adressen ook steeds gemakkelijker wordt. Zelfs met schriftelijke garanties van AXI of de NGROD weiger ik om mijn stem middels e-mail uit te brengen.
  • Wat betreft het bijhouden van de bijscholingspunten op de ledenpagina, daarover staat niets in de Code der Plichtenleer. Wij moeten ons als dierenarts bijscholen en deze bijscholingen kunnen opgevraagd worden in geval van een klacht bij de NGROD. Zonder een aanpassing van de Code der Plichtenleer, waarbij afdoende waarborgen inzake privacy worden geboden bij het raadplegen van de bijscholingspunten, weiger ik aldus om mijn bijscholingspunten in te geven op een elektronische toepassing.

U kan mij steeds bereiken op het door mij meegedeeld e-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hoogachtend

Dr. De Smedt Patrick

De voorzitter van het IV-DB heeft deze brief naar alle raadsleden van de huidige NGROD legislatuur gestuurd, gebruikmakend van hun nieuw mailadres aldaar. Raar maar waar, de helft van hun had het nog niet geactiveerd.

Wij roepen alle Vlaamse practici op, bovenstaande brief te copiëren* en hem naar de NGROD raadsleden te mailen. Hun e-mail adres? Gewoon hun Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. U zult snel merken of ze de verplichtingen die ze ons opleggen, zelf wel naleven.

* U kan bovenstaande brief hier ook downloaden om als basis te gebruiken indien u wenst.